Zoek in de site...

Examencommissie Bedrijfskunde

De Examencommissie zorgt ervoor dat de diploma’s die de opleiding Bedrijfs­kunde uitreikt aan studenten gebaseerd zijn op een verantwoorde en rechtvaardige toetsing van de kennis, vaardigheden en attitudes die de opleiding nastreeft. Zij bekijkt afwijkingen naar boven en naar onder, ofwel of studenten ten onrechte wel of ten onrechte niet slagen voor een examen. De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is dé richtlijn voor het werk van de Examencommissie.

In de taak van de Examencommissie spelen tentamens, de gang van zaken tijdens en rondom tentamens en de beoordeling van werkstukken een belangrijke rol. De Examencommissie wijst examinatoren aan, ziet toe op een ordelijk verloop van tentamens en de inzage, bestrijdt fraude, bepaalt de sanctie voor frauderende studenten, bevordert en controleert de kwaliteit van de toetsing, beslist over de toepassing van de OER en gaat na of bijzondere omstandigheden afwijkingen van de regels rechtvaardigen. Ook het verlenen van vrijstellingen, de toelating tot de opleiding of het onderwijs in de volgende fase en de toelating tot examens of tentamens vormen het werkterrein van de Examencommissie. Neem contact op met de Examencommissie via het webformulier.

Aanvraag van vrijstellingen

Indien je meent in aanmerking te komen voor een vrijstelling van een bepaald vak omdat je je in een eerdere studie al verdiept hebt in dat vak, dan kun je een vrijstellingsverzoek indienen.

Samenstelling van de Examencommissie Bedrijfskunde

Voorzitter: dr. J.P. de Jong 
Secretaris: drs. M. Zuil
Leden: dr. H.W.M. Joosten, dr. ir. L.J. Lekkerkerk, dr. S. Pajic, dr. N.S. Erkama en dr. S. Smeets
Extern lid: dr. J. Jianying Qiu
Adviserende leden: R.C.M. Friesen, ir. L.V.M. Meijssen,  L.I. Storms, M. Hippmann en H.E. Winters

Contact

Examencommissie Bedrijfskunde
T.a.v. Secretariaat Bedrijfskunde, Elinor Ostromgebouw, kamer 02.715
examencommissiebedrijfskunde@fm.ru.nl
Radboud Universiteit 
Faculteit der Managementwetenschappen
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen