Zoek in de site...

Examencommissie Bestuurskunde

De Examencommissie Bestuurskunde beslist over de toegang tot de opleiding en bewaakt de kwaliteit van de examens. Op deze pagina wordt praktische informatie gegeven over de meest voorkomende verzoeken. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. We bespreken hier de volgende onderwerpen:

Wie vormen de Examencommissie?

 • Berry Tholen (voorzitter)
 • Sandra Resodihardjo (secretaris)
 • Stijn van Voorst
 • Reini Schrama
 • Carmen Verduijn (adviserend lid)

Wat is de correcte procedure voor een verzoek aan de Examencommissie?

 • Een formeel verzoek moet in een formele brief, op papier met handtekening, worden ingediend waarbij duidelijk je naam, studentnummer en adresgegevens worden genoemd. Eventueel kan deze gescande brief per mail naar de examencommissie gestuurd worden. Bij de brief dienen de juiste bijlagen (zoals een uitdraai van een OSIRIS-cijferlijst bij een verzoek om een extra tentamenkans) te worden toegevoegd. De Examencommissie neemt anonieme verzoeken niet in behandeling. De brief moet worden gericht aan de secretaris van de Examencommissie.
 • In alle gevallen is het verstandig eerst contact op te nemen met de studieadviseur, die je kan informeren over de precieze regelgeving en de slaagkans van een verzoek.
 • Contactgegevens: 
  Examencommissie Bestuurskunde 
  t.a.v. Secretariaat: Afdeling Bestuurskunde, kamer EOS N 02.212 
  Radboud Universiteit, Faculteit der Managementwetenschappen 
  Postbus 9108 6500 HK Nijmegen 
  T: (024) 361 27 54
  E: evelien.born@ru.nl(t.a.v. de Secretaris)

Waarover beslist de Examencommissie?

De Examencommissie beslist over:

 1. Vrijstellingen: de Examencommissie kan studenten op verzoek een vrijstelling voor een vak verlenen, als elders een vak behaald is met een vergelijkbare inhoud en zwaarte. Meer informatie over vrijstellingen aanvragen staat onder het aparte kopje hieronder.
 2. Toelating tot de opleiding: verzoeken om toelating tot de opleiding dien je in principe in via het digitale systeem OSIRIS-aanmelding. Zulke verzoeken komen indien nodig automatisch bij de Examencommissie terecht voor inhoudelijke beoordeling. Meer informatie over toelating aanvragen staat onder het aparte kopje hieronder.
 3. Fraudezaken: als een docent het vermoeden heeft dat er fraude of plagiaat is gepleegd, is hij of zij verplicht dat bij de Examencommissie te melden. De Examencommissie stelt vervolgens een onderzoek in, of er werkelijk sprake is van fraude.
 4. Diploma ophalen: wanneer je, wegens uitzonderlijke reden, niet aanwezig kan zijn bij je diploma-uitreiking kun je een balie-uitreiking aanvragen. Dien je verzoek in bij de Examencommissie onder vermelding van de reden waarom je niet bij de uitreiking aanwezig kan zijn. Geef daarbij ook aan wie je scriptiebegeleider was zodat we de docent hierover kunnen informeren.

Regels en richtlijnen

Alle regels en richtlijnen rondom de Examencommissie zijn hier (pdf, 185 kB) te vinden.

Waar kan ik terecht met vragen?

De studieadviseur is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de procedures. Het verzoek is de Examencommissie uitsluitend te benaderen met de vraag om een beslissing.

Wat is de grondslag voor beslissingen van de Examencommissie?

De Examencommissie neemt beslissing op basis van het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Voor zover situaties niet in het OER gespecificeerd worden, heeft de Examencommissie Bestuurskunde een eigen beleid ontwikkeld, dat zij consequent uitvoert.

Wanneer kan ik toegelaten worden tot de masteropleiding?

De toelatingsvoorwaarden vind je op de website.

Wanneer heb ik recht op vrijstellingen?

 • Je hebt recht op een vrijstelling als je eerder vakken gevolgd hebt, waarvan de inhoud vergelijkbaar is met die van een nog te volgen bestuurskundig vak.
 • Je moet in de brief duidelijk aangeven welke specifiek vak je voor welk ander specifiek vak wilt inruilen ("voor vak A verzoek ik om een vrijstelling, omdat ik vak B behaald heb"). Een formele beslissing kan dus pas volgen, nadat vak B behaald is. De Examencommissie neemt geen conditionele beslissingen ("als u vak B behaalt, dan krijgt u een vrijstelling"). Bij een verzoek moet een bewijs worden toegevoegd, dat een vak daadwerkelijk behaald is. Een inschrijvingsbewijs is niet voldoende.
 • De Examencommissie moet de inhoud van het vak, op grond waarvan je eventueel recht hebt op een vrijstelling, goed kunnen inschatten. Dit gebeurt in overleg met de docent van het vak, waarvoor je een vrijstelling vraagt. Voeg daarom informatie toe zoals een kopie van de studiegids-informatie, syllabus en literatuurlijst.
 • Indien je toegelaten wilt worden tot de pre-master en je hebt op WO niveau cursussen gevolgd die gelijk zijn aan een of meerdere cursussen van de pre-master kan je vrijstelling vragen voor de desbetreffende cursussen. Deze vrijstelling vraag je online aan via OSIRIS-aanmelding, tegelijkertijd met jouw digitale toelatingsverzoek tot de pre-master.
 • De examencommissie verleent geen vrijstellingen op basis van cursussen afgerond op hbo-niveau.

Wanneer heb ik recht op een extra tentamengelegenheid?

Per studiejaar heeft iedere student twee keer de gelegenheid om een cursus af te ronden. Indien je de eerste gelegenheid niet hebt behaald (om welke reden dan ook), geldt dat je de tweede gelegenheid maakt. Haal je de tweede gelegenheid ook niet, dan volg je in principe volgend studiejaar de cursus opnieuw. Een uitzondering hierop is te vinden in de regels & richtlijnen.

De examencommissie treedt overigens niet in het oordeel van de Commissie Bindend Studieadvies. Dit betekent dat zij geen extra kansen toekent op het moment dat een student door het niet behalen van een cursus van het eerste studiejaar een negatief BSA ontvangt.