Zoek in de site...

Examencommissie Economie en Bedrijfseconomie

Wat doet de Examencommissie?

De Examencommissie zorgt ervoor dat de diploma’s die de opleiding Economie uitreikt gebaseerd zijn op een verantwoorde en rechtvaardige toetsing van de kennis, vaardigheden en attitudes die de opleiding nastreeft. De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is het uitgangspunt voor het werk van de Examencommissie. Daarnaast heeft de opleiding Economie zelf een aantal richtlijnen opgesteld.

In de taak van de Examencommissie spelen tentamens, de gang van zaken tijdens en rondom tentamens en de beoordeling van werkstukken een belangrijke rol. De Examencommissie wijst examinatoren aan, ziet toe op een ordelijk verloop van tentamens en de inzage, bestrijdt fraude, bepaalt de sanctie voor frauderende studenten, bevordert en controleert de kwaliteit van de toetsing, beslist over de toepassing van de OER en gaat na of bijzondere omstandigheden afwijkingen van de regels rechtvaardigen. Ook het verlenen van vrijstellingen, de toelating tot de opleiding of het onderwijs in de volgende fase en de toelating tot examens of tentamens vormen het werkterrein van de Examencommissie. De Examencommissie is er ook om docenten te ondersteunen bij het op peil houden van de kwaliteit van de toetsing. Hiervoor ontwikkelt zij richtlijnen en wordt er tevens gebruik gemaakt van een cursusdossier met alle nuttige informatie omtrent een cursus. De Examencommissie verifieert regelmatig of toetsing wel verantwoord plaatsvindt.

Wanneer neem je contact op met de Examencommissie?

Hieronder staan een aantal situaties waarin je kunt overwegen contact op te nemen met de Examencommissie. Het is echter altijd raadzaam eerst contact op te nemen met de studieadviseur van de opleiding om na te gaan of een formele gang naar de Examencommissie wel nodig of gewenst is. Is dat het geval, dan teken je formeel bezwaar aan tegen de betreffende beslissing of dien je een verzoek in. Zie hieronder hoe dat moet.

  • Je meent dat er iets mis is met de wijze waarop een toetsing heeft plaatsgevonden en bent van mening dat de docent niet een passende oplossing heeft geboden.
  • Je vindt dat je ten onrechte niet bent toegelaten tot onderwijs of een toetsing.
  • Er zijn bijzondere omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij een volgens de regels juiste afwijzing of uitsluiting.
  • Je meent dat bijzondere omstandigheden rechtvaardigen dat je een extra gelegenheid moet krijgen voor een toetsing of beoordeling en vindt dat wachten op de eerstvolgende reguliere gelegenheid voor jou onevenredig nadelig uitpakt.
  • Je niet aanwezig kan zijn bij je diploma-uitreiking en daarom je diploma bij de balie wilt ophalen. Dien je verzoek in met de reden waarom je niet bij de uitreiking aanwezig kan zijn.

Hoe neem je contact op met de Examencommissie?

Het eerste aanspreekpunt is de secretaris van de Examencommissie, dhr. dr. A. de Vaal.

De Examencommissie streeft ernaar binnen vier weken na ontvangst van een verzoek tot een besluit te komen. Tijdens de zomermaanden juli en augustus kan die termijn oplopen tot zeven weken.

Hoe voorkom je dat je een beroep moet doen op de Examencommissie?

“Je kunt beter je leerboeken bestuderen dan de OER.” Mocht je toch nog vertraging oplopen, let dan goed op de regels die beogen studievertragingen te beperken, zoals de 'M-in-twee-regel' en de beperkte geldigheidsduur van tentamenresultaten. Sla geen tentamengelegenheid over. Als de kans bestaat dat je niet wordt toegelaten tot onderwijs in de volgende fase of tentamens, ga dan goed na welke regels gelden en maak voor jezelf een haalbaar studieplan. Neem vervolgens contact op met de studieadviseur en bespreek met hem of haar je voornemen om je tot de Examencommissie te richten met een verzoek of bezwaar.

Aanvraag van vrijstellingen

Indien je meent in aanmerking te komen voor een vrijstelling van een bepaald vak, dan kun je een verzoek tot vrijstelling indienen. Daarin geef je nadrukkelijk aan om welk vak het gaat (inclusief vakcode) en op basis van welk(e) vak(ken) bij welke studie je recht op vrijstelling meent te hebben. Voeg daartoe minimaal een studiegidsbeschrijving (inclusief literatuur) van deze vakken toe, met daarbij een gewaarmerkte cijferlijst waaruit de behaalde resultaten en de studiebelasting (in EC) blijken. De Examencommissie beslist vervolgens in overleg met de coördinator van het vak waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd of het verzoek kan worden gehonoreerd. Daarbij worden de volgende toetscriteria gehanteerd:

  • Het vak op grond waarvan vrijstelling aangevraagd wordt is van tenminste dezelfde omvang (in EC) als het vak waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd.
  • Qua stof overlappen beide vakken elkaar sterk.
  • De taal van de cursus is Nederlands of Engels.

Toelatings- en studievoortgangsregelingen

De opleiding Economie kent een tweetal toelatingsregelingen, te weten:

  1. Toelatingsregeling tot het tweede jaar ("Bindend Studieadvies");
  2. De toelatingsregeling tot de master (vanuit de bachelor dan wel vanuit het Hbo-schakelprogramma).

Deze regelingen vind je terug in de OER. Ze kunnen van collegejaar tot collegejaar licht veranderen. Het doel van deze regelingen is om de studievoortgang van studenten te stimuleren, om studievertraging tijdig te signaleren; dit is in het belang van zowel de student als de opleiding, en het studieniveau van de opleiding te garanderen. De achterliggende redenering hierbij is dat studenten met een te grote studieachterstand onvoldoende kunnen participeren in vervolgvakken.

Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn waardoor je net niet voldoet aan de eisen van één van deze regelingen, dan kun je de Examencommissie verzoeken om een uitzondering op de regel te maken. Afhankelijk van de situatie kan de Examencommissie in dat geval een voorwaardelijke toelating afgeven of een extra gelegenheid toekennen.

Als je een gegrond bezwaar wilt indienen is het zaak zo snel mogelijk contact op te nemen met de studieadviseur en/of de secretaris van de Examencommissie. Met name rond de aanvang van een nieuw academisch jaar kan het druk zijn speciale toelatingsverzoeken. De Examencommissie zal haar uiterste best doen om alle studenten die uiterlijk 1 september een verzoek hebben ingediend uiterlijk 30 september te informeren. Totdat de beslissing tot toelating genomen is neem je voor eigen rekening en risico deel aan vakken waartoe je nog niet officieel bent toegelaten.

Fraude en plagiaat

De OER omschrijft fraude als elk handelen of nalaten van een student dat naar zijn aard is gericht op het geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken van een juist oordeel over kennis, inzicht en vaardigheden van de student, of van een andere student. Vormen van fraude zijn ‘spieken’ tijdens tentamens, maar ook het kopiëren van uitwerkingen van opdrachten van medestudenten. Een bijzondere vorm van fraude is “plagiaat”. Daarvan is sprake wanneer men niet of niet juist verwijst of citeert naar werk van anderen in bijvoorbeeld werkstukken, opdrachten, papers, theses of andere wetenschappelijke producten die gemaakt worden tijdens de opleiding. Plagiaat is een wetenschappelijke ‘doodzonde’ en de Examencommissie treedt hier hard tegen op. Afhankelijk van de zwaarte van het delict kan de Examencommissie fraudeurs tot maximaal een jaar uitsluiten van alle onderwijsactiviteiten van de faculteit. De commissie doet overigens pas uitspraak na de betrokkenen te hebben gehoord.

Ook studenten die andere studenten in de gelegenheid hebben gesteld te frauderen kunnen gestraft worden. Een voorbeeld daarvan is wanneer studenten willens en wetens de uitwerkingen van een opdracht doorgeven aan een medestudent, die vervolgens dit werk als eigen werk inlevert. Ook bij groepswerk hebben medestudenten de plicht na te gaan of het deelwerk van teamgenoten vrij is van plagiaat.

Op juiste wijze citeren en verwijzen naar wetenschappelijke teksten voorkomt dat je onbedoeld plagiaat pleegt. Lees hier meer over fraude en plagiaat.

Contactgegevens en samenstelling Examencommissie Economie

Contactgegevens:
Examencommissie Economie
Radboud Universiteit
Faculteit der Managementwetenschappen
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen

E-mail: examencommissieeconomie@fm.ru.nl