Zoek in de site...

Examencommissie GPM

De examencommissie is voor de bacheloropleiding Geografie, Planologie, Milieu en de masteropleidingen Environment and Society Studies, Human Geography and Spatial Planning belast met:

 • het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad;
 • de aanwijzing van examinatoren, het toetsingsbeleid, waaronder het vaststellen van regelingen en richtlijnen voor een goede gang van zaken tijdens examens, tentamens en toetsen, het geven van richtlijnen en aanwijzingen betreffende uitslagen van tentamens;
 • de toelating van studenten tot de opleiding en het geven van vrijstellingen;
 • het toestaan of afkeuren van de vervanging van vakken van de opleiding zoals vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), door andere vakken (zoals b.v. vakken gevolgd aan andere universiteiten in binnen en buitenland);
 • daarnaast kan de student zich wenden tot de examencommissie bij verzoeken tot uitzonderingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
 • Indien een student of extraneus fraudeert, kan de examencommissie de betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie aan te wijzen tentamens of examens af te leggen;
 • behandeling van klachten ten aanzien van deze zaken.

Alle andere kwesties betreffende de opleiding of het curriculum, die niet bovenstaande zaken te maken hebben, kunnen aan de betreffende cursus coördinator, opleidingscoördinator of aan de opleidingscommissie worden voorgelegd.

Leden Examencommissie

Dr. R.G. van Melik (voorzitter)
Dr. I.V. Barba Lata (secretaris)
Dr. S. Lenferink
Prof. dr. I. Visseren-Hamakers

Adviserende leden

L. van Daal MSc (student adviseur Bachelor GPM en PreMasters programma’s GPM)
S. Frijnts MSc (studentadviseur Bachelor GPM en PreMasters programma’s GPM)
M.D. Schambach MA (studentadviseur van de masterprogramma’s)

Extern lid

Prof. dr. M. van Leeuwen

Ondersteuning

De Examencommissie wordt ondersteund door management assistente J.J.M. Beset


Contact
Examencommissie Geografie, Planologie en Milieu
t.a.v. Secretariaat Geografie, Planologie en Milieu
Radboud Universiteit
Postbus 9108
NL 6500 HK Nijmegen
Tel. +31-(0)24 - 361 19 25
exciegpm@ru.nl

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe vraag ik mijn diploma aan?

Alle informatie over het aanvragen van diploma’s vind je hier.

Wanneer kan ik me richten tot de examencommissie?

Studenten kunnen zich richten tot de examencommissie in geval van vervanging van vakken uit reguliere programma of bij problemen betreffende de toetsing en beoordeling, of voor andere uitzonderingen op de OER.

Wat vermeld ik in een verzoek?

Allereerst is het van belang dat het onderwerp van het verzoek duidelijk wordt gemaakt (Betreft:) en naam, studentnummer, e-mail-adres en post-adresgegevens zijn vermeld.

De examencommisie kan het verzoek alleen in behandeling nemen als de student zelf de nodige relevante informatie mee levert zoals:

 • het standpunt van de docent of de scriptiebegeleider in deze
 • het standpunt van de studieadviseur
 • bewijsstukken die bijzondere omstandigheden van de student in deze onderbouwen

en deze informatie in het verzoek te verwerken.

Bij verzoeken om uitzonderingen op de OER dient er bovendien een actuele uitdraai van de studieresultaten (uit OSIRIS) in een bijlage meegestuurd te worden.

Voor verzoeken ten aanzien van te volgen keuzevakken buiten de Radboud universiteit, zal de examencommissie de geschiktheid van deze keuzevakken beoordelen. Bij dergelijke verzoeken dient een vakomschrijving of een link naar de webpagina waar deze vakomschrijving te vinden is toegevoegd te worden.

Hoe dien ik mijn verzoek in?

Om er voor te zorgen dat ieder verzoek op gedegen wijze gedocumenteerd is kan de examencommissie geen verzoeken accepteren die mondeling of per e-mail worden ingediend. Om een verzoek in te kunnen dienen, is het van groot belang alle documenten in digitale vorm (het liefst als pdf) beschikbaar te hebben. Het verzoek dient vervolgens via dit formulier geupload te worden.

Hoe lang duurt het voor dat ik iets van de examencommissie hoor?

Het secretariaat draagt zorg voor de verdere verwerking van de verzoeken aan de examencommissie. De examencommissie vergadert ongeveer één maal per 6 weken (met uitzondering van de vakantieperiode); De termijn waarop de examencommissie reageert, vergt daarom enige tijd. Biedt de examencommissie dus ruimschoots de tijd voor de behandeling van je verzoek.

Kan ik tegen een besluit van de examencommissie in beroep gaan?

Men kan bij het College van Beroep voor de Examens van de Radboud universiteit in beroep gaan tegen een besluit van de examencommissie. Een dergelijke beroepszaak is een zwaarwegende zaak en heeft het karakter van een rechtszaak, waarbij zowel klagende als aangeklaagde partij moeten voorkomen voor om te pleiten voor hun zaak bij het college van beroep nadat ze eerst geprobeerd hebben de kwestie buitengerechtelijk te schikken. Zie verder het studentenstatuut. Het adres van het College van Beroep voor de Examens is

College van Beroep voor de Examens
Houtlaan 4
6525 XZ  Nijmegen

Waar vind ik de data van de diploma-uitreiking?

Hier vind je de data van en informatie over de diploma uitreikingen.

De student wordt geacht aanwezig te zijn op de door de student gekozen uitreikingsdatum. Alleen bij hoge uitzondering en voordat de uitnodigingen door Diploma Services zijn verstuurd, kan verschoven worden naar een andere uitreikingsdatum door een verzoek in te dienen bij de examencommissie GPM middels het verzoek/bezwaar formulier op haar website.

Mocht je bij voorbaat weten dat je bij een bepaalde diplomauitreiking niet aanwezig kunt zijn, kun je dit bij de aanvraag van het diploma aangeven, zodat je diploma dan bij een andere gelegenheid uitgereikt kan worden.

Hoe verloopt een diploma-uitreiking?

De gang van zaken gedurende de diploma-uitreiking is mede een verantwoordelijkheid van de examencommissie.

Bij de uitreiking van het bachelordiploma worden enkele kandidaten tevoren gevraagd de resultaten van hun onderzoek aan het bredere publiek voor te stellen en op hun ervaringen in de bacheloropleiding te reflecteren. Daarna worden de diploma’s overhandigd.

Bij de uitreiking van het masterdiploma van masteropleidingen Sociale Geografie (Human Geography), Planologie en Milieu-maatschappijwetenschappen inclusief 'Planet Europe' heeft de diploma-uitreiking het karakter van een openbare verdediging en verloopt de zitting volgens de volgende procedure:

 1. de student wordt door de voorzitter uitgenodigd plaats te nemen achter het katheder in de zaal;
 2. de begeleider, of een vervanger, stelt enkele informatieve vragen over de masterthesis;
 3. de student beantwoordt deze vragen;
 4. de begeleider, of een vervanger, richt daarna een persoonlijk woord (laudatio) aan de student;
 5. daarna volgt de ondertekening en overhandiging van het getuigschrift.

De diploma-uitreikingen van GPM vinden in principe plaats op de campus, met gasten en catering, tenzij de geldende corona-maatregelen ons verplichten tot een andere keuze. Zie voor de laatste corona-maatregelen deze webpagina.

De student wordt geacht aanwezig te zijn op de door de student gekozen uitreikingsdatum. Alleen bij hoge uitzondering en voordat de uitnodigingen door Diploma Services zijn verstuurd, kan verschoven worden naar een andere uitreikingsdatum door een verzoek in te dienen bij de examencommissie GPM middels het verzoek/bezwaar formulier op haar website.