Zoek in de site...

Facultaire Gezamenlijke Vergadering

De Gezamenlijke Vergadering van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica wordt gevormd door de leden van de Facultaire Studentenraad en de Onderdeelcommissie.

De bevoegdheden van de Gezamenlijke Vergadering zijn:

  • instemmingsrecht met betrekking tot besluiten van de decaan tot vaststelling of wijziging van: het faculteitsreglement, de onderwijs- en examenregeling, de inrichting van de kwaliteitszorg inzake onderwijs en onderzoek, het beleidsplan;
  • adviesrecht met betrekking tot belangrijke organisatiewijzigingen die de inrichting van de faculteit raken;
  • recht van overleg met de decaan over voorgenomen adviezen aan het College van Bestuur inzake de benoeming van hoogleraren en voorgenomen besluiten tot benoeming van een directeur onderwijs of onderzoek van de faculteit;
  • adviesrecht met betrekking tot de ontwikkelingen op gebied van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening en met betrekking tot de algemene gang van zaken in de faculteit;
  • informatierecht: de decaan verschaft alle inlichtingen die de Facultaire Gezamenlijke Vergadering redelijkerwijs nodig heeft om haar bevoegdheden te kunnen uitoefenen.

Meer informatie over de FGV staat onder de rubriek Medezeggenschap op het intranet voor medewerkers van de faculteit.