Taken van de Facultaire Studentenraad

De Facultaire Studentenraad (FSR) houdt zich bezig met alle studentenaangelegenheden op facultair niveau.  Om dit te kunnen doen staat de FSR in nauw contact met veel verschillende partijen die bestaan uit zowel studenten als ook personeelsleden. Hieronder vind je een overzicht van wat de FSR doet en waar ze bij betrokken is.

FSR Documenten en Borrels
De FSC schrijft door het jaar heen verschillende documenten om verslag te doen van hun plannen en acties:

  • Visiedocument (pdf, 321 kB)aandachtspunten voor het komende jaar
  • Voortgangsdocument: tussentijdse evaluatie van de voortgang op de visiepunten
  • Enddocument: eindevaluatie van de vooruitgang die op de visiepunten is geboekt

Elk document wordt traditioneel gepresenteerd tijdens een borrel.

Wekelijkse Vergadering
Tijdens de Wekelijkse Vergadering komt de FSR samen met de Student Assessor, een vertegenwoordiger van de Universitaire Studentenraad (USR) en soms van de Onderwijsbeleidscommissie (OBC). Zij bespreken alle lopende zaken met betrekking tot de faculteit, het onderwijs en plannen hun eigen initiativen.

Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV)
De FGV wordt eens in de 6 weken gehouden tussen het faculteitsbestuur (FB), de Onderdeelcommissie (OC) en het FSR. Zij bespreken het algemene en strategische beleid van de faculteit. Een FGV bestaat altijd uit twee delen, een vertrouwelijk en een openbaar deel. Iedereen kan het openbare deel bijwonen als toehoorder, als je daar interesse in hebt kun je een mail sturen naar het FSR. De documenten, zoals agenda en notulen, van het openbare deel zijn voor iedereen te vinden op het Radboud Intranet (momenteel alleen in het Nederlands beschikbaar).

Brede Overleg (BO)
Het Brede Overleg is een vergadering tussen de FSR en alle Opleidingscommissies (OLC), die elke zes weken plaatsvindt. Daar informeert de FSR de OLC's over faculteitsbrede updates en informeren de OLC's de FSR over de onderwerpen die zij hebben behandeld. Daarnaast wordt de jaarlijks bijgewerkte Onderwijs- en Examenregeling (OER) besproken.

Onderwijsvergadering
De Onderwijsverandering is een vergadering tussen het Onderwijscentrum, de beleidsmaker en de Commissaris van Onderwijszaken van de FSR. Zij bespreken eens in de twee weken alle zaken waarmee het Onderwijscentrum zich bezighoudt en de initiatieven van de FSR met betrekking tot het onderwijs.

Universitaire Medezeggenschapsoverleg (UMO)
De UMO wordt om de één of twee maanden geïnitieerd door de Universitaire Studentenraad (USR). Alle assessoren van alle faculteiten, een afvaardiging van twee leden van de FSR van elke faculteit en de contactpersonen van de FSRen uit de USR nemen samen deel aan de vergadering. Eventuele algemene universiteitsbrede beleidslijnen en updates worden besproken en de USR kan de verschillende faculteiten om input vragen.

Proces voor de onderwijs- en examenregeling (OER)
Elk jaar wordt de OER herzien. Een ontwerp van het algemene deel van de OER wordt naar de FSR gestuurd en vervolgens besproken in de wekelijkse vergadering. De FSR legt vragen en opmerkingen over de OER voor aan de beleidsmakers. Ook de Opleidingscommissies kunnen commentaar leveren op de nieuwe OER en de FSR houdt in de brede vergadering in de gaten of de Opleidingscommissies voldoende bij het OER-proces worden betrokken. Rekening houdend met alle opmerkingen die de beleidsmakers ontvangen, wordt de OER opgesteld en tijdens een FGV officieel ingevoerd. Hierbij heeft de FSR stemrecht.

Adviescommissie Kwaliteitsafspraken (AKA)
In de vergaderingen van de Adviescommissie Kwaliteitsafspraken (AKA) hebben de hoogleerar Vakdidaktiek en Onderwijsontwikkeling, de hoofd van het Onderwijscentrum, de vicedecaan onderwijs en twee leden van respectievelijk de OC en de FSR zitting. Zij komen samen om de inzet van de kwaliteitsmiddelen te verdelen en te waarborgen. In de vergaderingen van de Adviescommissie Kwaliteitsafspraken komen twee afgevaardigden van de Onderdeelcommissie (OC) en twee afgevaardigde van de FSR bij elkaar om zaken te bespreken die van belang zijn voor de uitvoering van de kwaliteitsafspraken en geven hierover advies aan het faculteitsbestuur. Zij zien erop toe dat geld en middelen goed worden besteed om het onderwijs en de ervaring van studenten te verbeteren (bijv. aan labapparatuur, studentassistenten, praktijkonderwijs, stafmedewerkers). Hun bevindingen worden samengevat in een jaarverslag.

Maandelijkse vergadering van Olympus
De maandelijkse vergadering van Olympus is een initiatief van Olympus. De Voorzitters van alle studieverenigingen, de Studentassessor en een afgevaardigde van de FSR wonen deze vergadering bij om alle onderwerpen te bespreken die van belang zijn voor alle studieverenigingen en hun evenementen.

College van Instituutassessoren
Het College van Instituutsassessoren vindt plaats tussen de Studentassessor, de Instituutsassessoren, de OBC en de FSR. De focus ligt op het bespreken van en brainstormen over de recente voortgang van de besluiten op het gebied van onderwijsbeleid, die beschreven staan in de documenten van de OBC. Op die manier blijft de FSR op de hoogte van het implementatieproces en kunnen mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de betrokken partijen tot stand worden gebracht.

Andere Contacten
De FSR heeft contact met de afdeling van de Interne Huisvestingszaken (IHZ), de Bibliotheekcommissie, het Eco Team, het Giga-Bite restaurant en andere partijen.