Taken van een Opleidingscommissie

Een opleidingscommissie bestaat gewoonlijk uit een aantal studentleden en evenveel docent leden. De voorzitter van de OLC is een docent. Hun algemene taak is te waken over de kwaliteit van het onderwijs van een bepaalde studierichting.

Maandelijkse OLC-vergaderingen
In de OLC-vergaderingen vergaderen de studentleden van de OLC met de docenten delegatie en de Institut Assessor(en). De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter van de OLC. Daarnaast kan het studentendeel van de OLC ervoor kiezen om zelf intern te vergaderen om de agendapunten voor te bereiden. Agendapunten gaan vaak over het instituut, het curriculum en in het algemeen over alle zaken die specifiek met een opleiding of cursus te maken hebben.

Inloopmomenten
Na elk kwartaal, als de tentamens voorbij zijn, organiseert de OLC inloopmomenten, vaak tijdens de lunchpauze. De OLC reserveert een ruimte, koopt hapjes en promoot het inloopmoment. Tijdens de sessie kunnen de studenten hun mening geven over de cursussen die ze hebben gevolgd en de OLC maakt aantekeningen over de feedback. Daarna worden de aantekeningen gebundeld in een document voor elk vak, met daarin algemene informatie over het vak en de feedback van de cursisten samengevat. Met de hulp van CNCZ wordt dit document toegevoegd aan de resultaten van de vak evaluaties. Het doel van de sessie is om het gebruik van ongepast taalgebruik door studenten bij het geven van open feedback te verminderen.

Vak Evaluaties
Na elk kwartaal ontvangt de voorzitter van de OLC de enquêteresultaten bestaande uit de feedback van de studenten en de evaluatie van de docenten. Samen met de resultaten van de inloopmomenten worden de cursussen onder alle leden verdeeld. De leden bekijken de enquêteresultaten als voorbereiding op de komende OLC-vergadering, waar de vakevaluatie als agendapunt is opgenomen. Daarnaast kunnen de studentleden van de OLC de enquêteresultaten onderling bespreken. De OLC gebruikt alle aanwezige informatie om te beslissen over de uitkomst van de evaluatie, wat een uitspraak is over of de docent de feedback goed heeft verwerkt en of er bijzondere actie nodig is om de cursus te verbeteren. De OLC stelt voor elke cursus een document op, dat de feedback is die de studenten automatisch via email ontvangen wanneer ze de cursus enquête hebben ingevuld. Bij problematische cursussen gaat de OLC in gesprek met de docent.

Breed Overleg
Alle OLC's komen ongeveer om de zes weken samen voor een vergadering die wordt georganiseerd en voorgezeten door de Facultaire Studentenraad. De FSR stelt een agenda op met onderwerpen die voor alle OLC's relevant zijn. De FSR geeft bijvoorbeeld mededelingen die van belang zijn voor de hele faculteit, verzamelt feedback en geeft de OLC's de kans om zorgen en algemene feedback te uiten.

Herziening van de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
Net als de FSR is de OLC betrokken bij het jaarlijkse proces, waarbij de nieuwe Onderwijs- en Examenregeling wordt herzien. Eerst bespreekt de OLC het algemene deel van de OER en stuurt hun feedback naar de beleidsmakers van onze faculteit. De beleidsmakers houden rekening met de feedback om een nieuwe versie van de OER op te stellen en leggen aan de OLC uit welke suggesties ze kunnen overnemen en welke niet. De OLC informeert de FSR of hun feedback serious is genomen. Ten tweede evalueert de OLC het programmaspecifieke gedeelte van de OER samen met de programmacoördinator. Opnieuw wordt feedback gegeven aan de beleidsmakers en wordt het programmaspecifieke deel opgesteld. Hierna is het aan de FSR om de EER goed te keuren tijdens de Facultaire Gezamenlijke Vergadering.