Zoek in de site...

Het project Future Dikes

Het klimaat verandert en extremen in neerslag en een stijgende zeespiegel oefenen een steeds grotere druk uit op onze waterveiligheid.  In de komende dertig jaar moet er alleen al 1.500 kilometer aan Nederlandse dijken versterkt worden, zodat deze aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoen. Om dit te realiseren, is er behoefte aan meer kennis over effectieve en veilige manieren om dijken te herstellen, met nadrukkelijke aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid op de dijken. Op 11 april 2022 wordt het startschot gegeven voor Future Dikes, gericht op duurzame grasbekleding voor de dijken van de toekomst: erosiebestendig, kosteneffectief en bloemrijk.

Traditionele dijkversterking betekent het bouwen van hogere en bredere dijken. Dit is een omvangrijke, tijdrovende en kostbare onderneming. Er is behoefte aan meer kennis over effectieve en veilige, maar minder ingrijpende manieren om dijken te herstellen en duurzaam te beheren. Het project Future Dikes wil hieraan een bijdrage leveren door het versterken van Nederlandse dijken met een soortenrijke grasbekleding.

Soortenrijke grasbekleding

Soortenrijke dijken verbinden ecologische waarden in onze omgeving en dragen bij aan de biodiversiteit (waaronder de insectenstand). Bovendien zijn ze doelmatiger dan traditionele bekledingen die door grassen worden gedomineerd. Soortenrijke dijken zijn minder droogtegevoelig, waarmee kostbare herstelmaatregelen zoals in 2018 en 2019 vermeden kunnen worden. Het bloemrijke karakter draagt bij aan de leefomgeving en daarmee aan draagvlak onder bewoners voor dijkversterking.

Binnen het project Future Dikes worden de volgende resultaten verwacht:

Thema 0: Rapport huidige kennis (eind 2022)

 • Wat zijn de relaties tussen vegetatiesamenstelling, beworteling, bodem (t.g.v. dijkverbeteringen), droogte en beheer op huidige dijken
 • Wat zijn de relaties tussen erosieparameters, vegetatie en beworteling voor zover bekend uit series van grootschalige proeven en treksterktemetingen die eerder zijn uitgevoerd?
 • Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking door de Wageningen Environmental Research, EurecoAdvies, Lumbricus, Infram en Deltares.

Thema 1: Dijkvegetatieparameters / civieltechnische kwaliteit (einde 2023)

 • Openbare database van kenmerken van de bekleding in relatie tot erosiebestendigheid
 • Versie 2.0 van de Handreiking Grasbekledingen (www.handreikinggrasbekleding.nl)
 • Protocollen: overzicht van praktisch hanteerbare parameters die betrouwbare informatie geven over de erosiebestendigheid van dijkbekleding
 • Rapport en protocollen: overzicht welke dijken geschikt zijn voor ontwikkeling naar soortenrijke dijken
 • Functionele systematiek van dijktypen in Nederland
 • Het onderzoek binnen Thema 1 wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking door de Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen Environmental Research, EurecoAdvies, Infram-Hydren en Lumbricus.

Thema 2: Soortenrijke grasbekleding (2023/2024-2027)

 • Voorstellen voor zaadmengsels met grote potentie wat betreft snelle vestiging, sluiting van de grasmat, bodemtype, en droogteresistentie
 • Het onderzoek binnen Thema 2 wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking door de Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen Environmental Research, EurecoAdvies en Lumbricus.

Thema 3: Sterkte grasbekledingen (eind 2023)

 • Rapportage met de resultaten van de grootschalige erosieproef en specifiek de Uc-waarden, de bijhorende kansverdeling en kwaliteitsklassen van soortenrijke grasbekleding;
 • Analyse van de overslag- en trekproeven of de Uc binnen de bestaande klassen vallen, of dat er aanvullende klassen nodig zijn;
 • Analyse over de toepasbaarheid van de grastrekker voor het bepalen van de sterkte van soortenrijke vegetaties.
 • Het onderzoek binnen Thema 3 wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking door de Universiteit Twente (UT), Infram-Hydren, Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen Environmental Research, EurecoAdvies, Lumbricus en Deltares.