Zoek in de site...

Living Lab Ooijpolder-Groesbeek

In het Living Lab Ooijpolder-Groesbeek (LLOG) onderzoeken wetenschappers van de Radboud Universiteit welke maatregelen effectief zijn voor het herstel van de biodiversiteit. Ook onderzoeken ze wat mogelijkheden zijn om succesvolle initiatieven door te laten gaan en uit te breiden naar andere plekken binnen de regio en daarbuiten.

In de komende jaren worden in het gebied nieuwe experimenten en studies uitgevoerd. De onderzoekers werken hierin samen met agrariërs en andere private grondgebruikers, met overheden en kennisinstellingen, met natuur- en milieuorganisaties en met burgers.

Lees meer over de lopende onderzoeken binnen het Living Lab Ooijpolder- Groesbeek.

Waarom de Ooijpolder?

In het gebied Ooijpolder-Groesbeek wordt al 25 jaar met succes geëxperimenteerd met verschillende vormen van biodiversiteitsherstel zoals het ontwikkelen van ‘nieuwe’ natuur in de uiterwaarden en bloemrijke dijken. Daarnaast is al het nodige gedaan om natuur en landbouw te verweven. Voorbeelden zijn de aanleg van een kilometers lang netwerk van bloemranden, van hagen, poelen en knotbomen en van boerenlandpaden op boerenbedrijven. De Ooijpolder geldt als een voorbeeldgebied voor het herstel van biodiversiteit.

Samenwerking over vakgebieden heen

De wetenschappers die meewerken aan het project komen uit verschillende vakgebieden. Samen met de betrokkenen uit het gebied, kijken ze naar de ecologische effecten van herstelmaatregelen. Het team onderzoekt mogelijkheden voor duurzame financiering en passende wet- en regelgeving vanuit verschillende overheden voor met name de deelnemende agrariërs. Samen kijken de projectleden naar de voorwaarden voor samenwerking tussen belanghebbenden in het gebied en daarbuiten. Het unieke karakter van de regio en de mensen die daar wonen gelden als uitgangspunt.

IMG_4089

Samen voor biodiversiteit

LLOG is nauw verbonden met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel waarin natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, overheden, banken en bedrijven zich samen inzetten voor biodiversiteitsherstel in Nederland. In het veenweidegebied in de Alblasserwaard en in de Zuid-Hollandse duin- en bollenstreek vindt vergelijkbaar onderzoek plaats. De inzichten en ervaringen die in de drie living labs worden opgedaan zullen gebruikt worden om de aanpak van biodiversiteitsherstel binnen het Deltaplan vorm te geven. Lees meer op www.samenvoorbiodiversiteit.nl