Zoek in de site...

Kansen en belemmeringen voor biodiversiteitsherstel in het agrarisch landschap

Datum bericht: 13 juli 2022

Welke kansen en belemmeringen ervaren agrariërs om te werken aan biodiversiteitsherstel op hun eigen grond? Voor het project ‘Grip op Biodiversiteit’ is Bibi Witvliet (Radboud Universiteit) in gesprek gegaan met agrariërs. Dit heeft geleid tot een eerste overzicht van de kansen en belemmeringen voor agrariërs uit de veehouderij en vollegrondsteelt.

Bibi Witvliet is onderzoeker binnen het onderzoeksproject ‘Living Lab Ooijpolder-Groesbeek’ en ze gaat de komende jaren verder met deze vraag. Zo hoopt ze te achterhalen onder welke voorwaarden agrariërs kunnen werken aan het herstel van de biodiversiteit in het landschap.

Werken aan biodiversiteitsherstel in de veehouderij

Voor veel veehouders is het lastig om te begrijpen waarom ze maar een deel van hun eigen mest mogen gebruiken en dat ze voor een ander deel kunstmest moeten aankopen. De veehouders geven aan dat ze liever zelf hun eigen mest bewerken en gebruiken. Hierdoor wordt de bodem minder uitgeput en de koolstof beter vastgelegd.

Een ander probleem zijn de eenjarige pachten met fluctuerende prijzen. Dit maakt het heel lastig voor veehouders om de bedrijfsvoering te plannen. Het heeft gevolgen voor wat een veehouder kan doen voor biodiversiteitsherstel.

Daarnaast is er ook competitie om subsidies (bijv. ANLb) en om duurzaamheidscertificaten waar een beperkt aantal agrariërs aan mee kan doen. Ook de bereidheid van consumenten om een meerprijs te betalen voor duurzame producten, zoals biologische melk, speelt een rol. Zorgen om de ontwikkelingen in de landbouwsector zijn er ook: wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de stikstofcrisis voor de landbouwsector?

Naast belemmeringen zien veehouders ook kansen. Bijvoorbeeld in een (blijvende) subsidie voor mengsels van zaaizaad voor productief kruidenrijk grasland en de verdere veredeling van die mengsels. Op die manier kunnen zij experimenteren met verschillende soorten zaaizaad en ontdekken wat bij hun bedrijf past. Veehouders zien kansen in langjarige pachtcontracten en langjarige beheercontracten voor natuur en landschap. Een goed voorbeeld is het dertigjarige contract voor Groenblauwe Diensten in de Ooijpolder en in Groesbeek. Duurzaamheidscertificaten kunnen ook van meerwaarde zijn, evenals CO2-certificaten waarmee agrariërs geld ontvangen voor het vastleggen van CO2 in hun gewassen en in de grond.

bibi

Bibi Witvliet vertelt over haar onderzoek

Biodiversiteitsherstel in de akkerbouw en vollegrondsteelt

Akkerbouwers ervaren belemmeringen bij de investering in nieuwe machines voor nieuwe teelttechnieken zoals strokenteelt. Zij vragen zich af wat de praktische en technische uitvoerbaarheid hiervan is. Daarnaast is het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid aan verandering onderhevig. Hoe speel je als agrariër in op die veranderingen? Waar kies je voor zolang het beleid nog onduidelijk is? Is het verstandig om te investeren in natuurgrond naast landbouwgrond? Helaas zijn enkele programma’s met duurzaamheids- certificaten gestopt die een extra vergoeding opleverden voor de agrariër. De ervaringen met natuurlijke plaagbestrijding, zoals bijv. in de vorm van bloemrijke akkerranden, voldoen ook niet altijd aan de verwachtingen van agrariërs.

Akkerbouwers zien ook kansen om te werken aan biodiversiteitsherstel, bijvoorbeeld door de aanleg van groenblauwe dooradering. Als agrarische percelen omgeven worden door landschapselementen dan worden de gewassen beter beschermd tegen ziekten of insectenplagen.

Meer informatie

In de komende maanden gaat Bibi Witvliet verdere stappen zetten in dit deelonderzoek. Zij gaat graag in gesprek met agrarische ondernemers om verder te onderzoeken onder welke voorwaarden zij werken aan biodiversiteitsherstel. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen via bibi.witvliet@ru.nl.