Zoek in de site...

Biodiversiteit boven en onder de grond

Dat veel soorten zich rondom de groenblauwe dooradering positief ontwikkelen is een belangrijke aanwijzing voor het succes van deze maatregelen. Dit onderzoek is erop gericht om de effectiviteit van de groenblauwe dooradering ook wetenschappelijk te onderbouwen. Daarbij zal onderzocht worden in hoeverre de effecten van maatregelen verschillen per landschapstype. Met de informatie uit dit onderzoek kan worden ingeschat wat de beste maatregelen zijn in verschillende landschapstypen.

In een tweede onderzoek zal bestudeerd worden wat de biodiversiteit die aanwezig is in de bodem kan betekenen voor de landbouw. Een gezond bodemleven is namelijk een belangrijke voorwaarde voor een vruchtbare bodem. Dit is een voorbeeld van zogenoemde functionele agrobiodiversiteit. Hierbij wordt de natuurlijke soortenrijkdom binnen het agrarische systeem
direct of indirect benut binnen het bedrijf. Het bodemleven is voor een deel verantwoordelijk voor de geur van de bodem. Door middels een sensor te “ruiken” aan bodems hopen we een nieuwe manier te ontwikkelen om aan te tonen hoe gezond de bodem is.

IMG_5405