Ethiek Commissie | Ethics Committee (ECSW)

Ethische aspecten

Onderzoek met mensen is een belangrijke bron voor het verkrijgen van kennis. Waar mensen of menselijk gedrag onderzocht wordt, hebben onderzoekers te maken met de ethische aspecten van onderzoek. Mensgebonden onderzoek kan risico’s voor proefpersonen met zich meebrengen. De onderzoekers van de faculteit hebben aandacht hiervoor en proberen altijd om eventuele nadelen te minimaliseren, zodanig dat de eventuele nadelige gevolgen opwegen tegen de te verwachten meerwaarde van de te vergaren kennis. Elk onderzoek en onderzoeker wordt geacht te voldoen aan de ethische richtlijnen van de faculteit, zoals vastgelegd in de landelijke Ethische Code voor Onderzoek in de Sociale en Gedragswetenschappen, alsmede lokale uitwerkingen binnen de faculteit.

De Ethiek Commissie van de faculteit der Sociale Wetenschappen (ECSW) helpt hierbij door de ethische toelaatbaarheid van ingediende onderzoeksvoorstellen te beoordelen en een advies uit te brengen aan de decaan.

  • Contact met het secretariaat van ECSW via ecsw@ru.nl

Medewerkers van de Radboud Universiteit kunnen via intranet inloggen voor meer informatie: