Erkennen en waarderen van wetenschappers binnen FSW

English version: www.ru.nl/fss/rr

Onder de noemer ‘Erkennen en Waarderen van Wetenschappers’ vindt momenteel een brede landelijke discussie plaats. Deze discussie is mede op gang gekomen door de notitie Ruimte voor ieders talent, waarin VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw een pleidooi houden voor modernisering van het systeem van erkennen en waarderen van wetenschappers notitie Ruimte voor ieders talent. Centraal in deze discussie staat de vraag: ‘Wat vinden we een goede wetenschapper?’.

Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk dat wij, als wetenschappers, het eens worden over welke kerndomeinen we willen we erkennen en waarderen binnen de academie, hoe we omgaan met kwantiteit en kwaliteit van prestaties, en hoe we individu en team waarderen in wetenschappelijke prestaties.

Mede naar aanleiding van de landelijke discussie, is er binnen de Radboud Universiteit een RU-commissie Erkennen & Waarderen (E&W) opgericht. Met het discussiestuk “Je bent nodig!” gaf deze commissie het startschot voor een brede discussie over modernisering van het systeem van erkennen en waarderen binnen de RU.

Inmiddels zijn de faculteiten zelf aan zet. Per 1 september 2021 zijn prof. Sabine Geurts en dr. Hanneke den Ouden, op verzoek van het bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW), aan de slag gegaan met het project ‘Meer gebalanceerd erkennen en waarderen van wetenschappelijke prestaties binnen FSW’. Hierbij worden zij ondersteund door een schrijfgroep en een regiegroep. Onder bovenstaand kopje kun je zien:
(i) Wat de hoofdvraag is binnen dit project en hoe dit aansluit bij de FSW strategie;
(ii) Wie er, naast Sabine Geurts en Hanneke den Ouden, deel uitmaken van de schrijfgroep en de regiegroep;
(iii) Op welke doelgroepen dit project zich gedurende dit academisch jaar richt;
(iv) De tijdslijn: Welke activiteiten we hebben ondernomen en nog gaan ondernemen; en
(v) Wat het project gaat opleveren?

Kerndomeinen

Academische kwaliteit wordt bepaald door prestaties in de domeinen onderzoek, onderwijs, impact en leiderschap.

Kwantiteit en kwaliteit

Binnen de vier domeinen, maar vooral binnen het domein onderzoek, speelt nog een ander vraagstuk, namelijk die van kwaliteit versus kwantiteit.

Individu en Team

In het landelijke debat over een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers komt de term ‘teams’ herhaaldelijk terug.

RU-Commissie E&W

De RU-commissie E&W, onder voorzitterschap van Prof. Paula Fikkert en bestaande uit 12 leden uit alle faculteiten bepleit de volgende vier uitgangspunten.

Gebalanceerd erkennen en waarderen van wetenschappelijke prestaties

Binnen FSW is per 1 september het project ‘Meer gebalanceerd erkennen en waarderen van wetenschappelijke prestaties binnen FSW’ van start gegaan.