Meer gebalanceerd erkennen en waarderen van wetenschappelijk prestaties binnen FSW

Hoofdvraag

In dit project willen we de volgende vraag beantwoorden: Hoe kunnen we ten aanzien van ‘academische kwaliteit’ binnen FSW een nieuwe balans in erkennen en waarderen ontwikkelen, waarbij we niet uitsluitend kijken naar kwantificeerbare onderzoeksprestaties, maar geïntegreerd kijken naar ‘kwaliteit van onderzoek’ en kwaliteit van wetenschappelijke prestaties op de andere kerndomeinen: ‘onderwijs’, ‘impact’ en ‘leidinggeven’; en hoe kunnen we deze invulling van ‘academische kwaliteit’ vertalen in diversiteit in ontwikkel- en loopbaanpaden?

Dit project bouwt voort op de FSW strategie 2021-2026. Ook sluit dit project aan bij de eerder binnen FSW uitgevoerde Pilotstudie Leiderschapspraktijk, waarin naar voren kwam dat medewerkers behoefte hebben aan transparante criteria en procedures rondom selectie, beoordelingen en bevorderingen en aan diversiteit in benoemingen en representatie (‘frisse blikken’ in het leiderschap).

Wie zijn wij?

Het project binnen FSW wordt geleid door Sabine Geurts (hoogleraar BSI/Psychologie) en Hanneke den Ouden (UHD DCC/Psychologie). Zij maken deel uit van de schrijfgroep, en worden daarbij ondersteund door Wouter Brok (bestuurssecretaris) en Angelique van der Voort (Hoofd P&O).

Foto Sabine Geurts Sabine Geurts (hoogleraar BSI/Psychologie)

Foto Hanneke den Ouden  Hanneke den Ouden (UHD DCC/Psychologie).

Daarnaast hebben we een regiegroep gevormd met afgevaardigden van de onderzoeksinstituten, opleidingen, de onderdeelcommissie en de facultaire studentenraad. Met de regiegroep vindt regelmatig overleg plaats over de aanpak in dit project. De regiegroep zal nauw worden betrokken bij het uiteindelijke advies.

De regiegroep bestaat uit:

Doelgroepen

In het academisch jaar 2021-2022 richten we ons op de doelgroepen UD’s, UHD’s, Hoogleraren en Docenten met een vaste aanstelling. We hebben ons tot deze groepen moeten beperken om het enigszins behapbaar te houden. Wij realiseren ons terdege dat het onderwerp erkennen en waarderen van prestaties, en de vertaalslag hiervan naar meer diversiteit in ontwikkel- en loopbaanpaden, ook voor PhD-studenten, Postdocs, docenten met een tijdelijke aanstelling en niet-wetenschappelijk personeel evenzeer aandacht verdient. Wij zullen in ons advies nadrukkelijk aansturen op vervolgtrajecten voor deze zeer belangrijke doelgroepen, waarbij zowel de aanpak als de uitkomsten in het lopende project een sterke basis zullen vormen.

De tijdslijn: Waar staan we nu en wat kunnen jullie verwachten?

We hebben inmiddels al een aantal activiteiten georganiseerd (zie tijdslijn hieronder). Zo zijn we gestart met presentatie, workshop en discussie op de jaarlijkse heidag voor hoogleraren en bestuurders FSW, hebben we alle onderzoeks- en opleidingsdirecteuren geïnterviewd, hebben we diverse groepsinterviews gehouden met medewerkers (uit alle functieniveaus en over instituten) en hebben we twee bijeenkomsten gehad met de regiegroep. Daarnaast zijn we in gesprek met de RU- commissie E&W, evenals met de Radboud Jonge Akademie.

Foto 1_2 heidag hoogleraren

Wij vinden het van groot belang dat zoveel mogelijk wetenschappelijk medewerkers FSW gehoord worden, en zich gehoord voelen, op dit belangrijke thema. Om dit mogelijk te maken zullen we twee wegen bewandelen. Ten eerste wordt op 16 juni, samen met de regiegroep en met hulp van de Radboud Jonge Akademie, een Erkennen & Waarderen Event georganiseerd voor zoveel mogelijk wetenschappelijk medewerkers. Ten tweede zullen we medio april een mailing sturen naar alle wetenschappelijk personeel dat behoort tot de doelgroep, met daarin een link naar een korte ‘poll’ waarin a.d.h.v. een paar open vragen alle betrokkenen anoniem hun visie op, of zorgen over, erkennen en waarderen van wetenschappers binnen FSW kunnen delen.

Tijdlijn_NL_final

Wat gaat het project opleveren?

Rond de zomer zullen de projectleiders, in nauwe samenwerking met regiegroep en met ondersteuning van de schrijfgroep, een adviesrapport aanbieden aan het FSW-bestuur. Hierin zullen we zo goed mogelijk verwoorden:

  • Op welke E&W thema’s er veelal consensus is, hoe dit zich laat vertalen in concrete aanbevelingen (inhoudelijk en/of procesmatig) of welke vervolgstappen er nodig zijn om tot concrete aanbevelingen te komen.
  • Op welke E&W thema’s er geen consensus is, waar zitten de discussiepunten en wat we kunnen doen om de discussie op een vruchtbare manier te continueren.
  • Dat dit project een eerste stap is. We zullen adviseren dat er vervolgprojecten komen voor het erkennen en waarderen van PhD studenten, Postdocs, tijdelijke docenten, en niet-wetenschappelijk personeel.
  • Op welke manier erkenning en waardering binnen FSW aandacht blijft houden.