Kerndomeinen

Academische kwaliteit wordt bepaald door prestaties in de domeinen onderzoek, onderwijs, impact en leiderschap.

De notitie 'Ruimte voor ieders talent' stelt dat “veel wetenschappers een te eenzijdige nadruk op onderzoeksprestaties ervaren, waardoor de andere kerndomeinen regelmatig onvoldoende worden gewaardeerd”. Tot nu toe waren vooral onderzoeksprestaties bepalend voor bijvoorbeeld een bevordering van UD naar UHD. Maar naast erkenning en waardering voor onderzoek, zou er gelijke waardering moeten zijn voor de ‘andere’ primaire taak van universiteiten, namelijk het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs op het hoogst mogelijke niveau. Ook zijn universiteiten zich in toenemende mate bewust van hun missie om met onderzoek en onderwijs impact genereren door kennis te delen met de samenleving (o.a. ‘open science’) en bij te dragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is er op alle niveaus ‘academisch leiderschap’ nodig, variërend van begeleiding van studenten en promovendi, tot het aansturen van een team of afdeling en bestuurlijke taken op het hoogste niveau (directeuren, decanen).

Kortom, de Nederlandse publieke kennisinstellingen en subsidieverstrekkers bepleiten dat ‘academische kwaliteit’ bepaald moet worden door prestaties in de domeinen onderzoek, onderwijs, impact en leiderschap (en patiëntenzorg, in vooral umc’s). Dit zou zich ook moeten vertalen in een grotere diversiteit aan loopbaanpaden, waarbij de accenten gedurende de loopbaan kunnen variëren (dynamisering). Vanwege de sterke verwevenheid van onderwijs en onderzoek op universitair niveau, zouden wetenschappers wel voldoende competenties moeten hebben in ten minste deze twee kerndomeinen.

Aan het erkennen en waarderen van wetenschappers kunnen we, naast de dimensie ‘loopbaankansen’, nog een andere dimensie onderscheiden, namelijk ‘tijd’. Erkennen en waarderen houdt immers ook in dat we voldoende tijd krijgen voor de wetenschappelijke activiteiten die wij belangrijk vinden in de academie (lees: de vier kerndomeinen).