Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Fraude en plagiaat

Het plegen van fraude of plagiaat is een ernstig feit. Als je als student ernstige fraude pleegt, kun je hierdoor zelfs uitgeschreven worden en je studie niet meer afmaken. Het is daarom belangrijk te weten aan welke academische regels je je moet houden.

Wat is fraude?

Fraude wordt gezien als een vorm van bedrog. Fraude bestaat onder meer uit:

 • tijdens een tentamen spieken; degene die gelegenheid biedt tot spieken is medeplichtig aan fraude
 • tijdens een tentamen in het bezit zijn van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde rekenmachine, mobiele telefoon, smartwatch, boeken, syllabi, aantekeningen etc), waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan
 • door anderen laten maken van (delen van) een studieopdracht en het voordoen als eigen werk
 • zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit te stellen van de vragen, opgaven of antwoorden van het desbetreffende tentamen
 • het onterecht (laten) aftekenen van presentielijsten (student A tekent voor student B die niet aanwezig is; beide studenten plegen fraude).

Wat is plagiaat?

Van plagiaat is sprake bij het in een scriptie of ander werkstuk gegevens of tekstgedeelten van anderen overnemen zonder bronvermelding. Er is sprake van plagiaat als je bijvoorbeeld:

 • Een tekst van iemand anders inlevert alsof het om eigen werk gaat.
 • Teksten, ideeën, conclusies, ontwerpen en/of theorieën geheel of gedeeltelijk overneemt van andere auteurs zonder vermelding van de bron (boek, tijdschriftartikel, rapport, internetsite, etc.)
 • Informatie deels of aangepast gebruikt zonder vermelding van de bron.
 • Eigen bronnen voor twee doelen gebruikt zonder vermelding hiervan (zelfplagiaat)
 • Een tekst inlevert die je hebt geschreven in samenwerking met anderen, zonder dat je dat expliciet meldt
 • Een bron fingeert
 • Citeert of parafraseert zonder dat dit duidelijk is aangegeven in de tekst
 • De bron niet correct of niet volledig vermeldt
 • Bij letterlijke citaten geen aanhalingstekens gebruikt of als je de aanhalingstekens zo hebt geplaatst dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat een deel van de geciteerde passages eigen werk is
 • Wel naar bronnen verwijst, maar niet op alle plaatsen waar informatie uit die bronnen gebruikt is, met als gevolg dat een deel van de overgenomen informatie ten onrechte wordt gepresenteerd als eigen werk
 • De bronvermeldingen zo weergeeft dat ze voor anderen niet terug te vinden zijn
 • Een groter deel van je werkstuk, scriptie of andere schriftelijke toets van bekwaamheid laat bestaan uit één bron (ook al is deze bron vermeld) dan uit je eigen woorden

Om ervoor te zorgen dat je bronvermelding in orde is, zijn er richtlijnen opgesteld waaraan je je dient te houden.

Daarnaast heeft de Universiteitsbibliotheek (UBN) een korte tutorial gemaakt met tips hoe je plagiaat kunt herkennen en vermijden.

Sancties

De examencommissie beoordeelt of er sprake is van fraude. Je krijgt hierbij ook de mogelijkheid om te reageren. Als de examencommissie beoordeelt dat er sprake is van fraude, legt deze je sancties op. Aan de hand van de ernst van de fraude lopen deze sancties uiteen van een waarschuwing, tot uitsluiting van studieonderdelen tot definitief beëindigen van inschrijving bij herhaaldelijke fraude.

Om plagiaat te voorkomen is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de geldende regels. Deze kun je vinden in de OER.