Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Examencommissie

Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een examencommissie. De examencommissie heeft de volgende taken:

 • op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een bachelor- of mastergraad;
 • het uitreiken van een getuigschrift ten bewijze dat het bachelor- of masterexamen met goed gevolg is afgelegd (na verklaring van het College van Bestuur (CvB) dat aan de procedurele eisen is voldaan);

De examencommissie heeft daarnaast de volgende taken en bevoegdheden:

 1. het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens;
 2. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling, voor de beoordeling en vaststelling van de uitslag van tentamens en examens;
 3. het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens;
 4. het verlenen van toestemming aan een student om een door deze samengesteld programma te volgen waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van een bachelor- of mastergraad;
 5. het ontnemen van het recht aan een student, in geval van fraude, om één of meer tentamens of examens af te leggen, gedurende een bepaalde termijn, maximaal een jaar, of, bij zeer ernstige fraude: 
  het voorstellen aan het College van Bestuur de inschrijving van betrokkene voor de opleiding te beëindigen;
 6. het vaststellen van regels over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden en over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen;
 7. het jaarlijks opstellen van een verslag van haar werkzaamheden voor het CvB of de Faculteitsdecaan.

Voorzitters examencommissies & secretariaten / contactpersonen
Opleidingen Faculteit der Sociale Wetenschappen

Examencommissie Psychologie (Psy)
Voorzitter: dr. M.L.A. Jongsma
Secretaris: mw. M. Cantore
Contact: examencommissie@psych.ru.nl

Examencommissie Artificial Intelligence (AI)
Voorzitter: dr. I.J.E.I van Rooij
Secretaris: mw. L. Jacques
Contact: excie@ai.ru.nl

Examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen PW (Ba&Ma), PWPO (Ba) en OWW (Ma)
Voorzitter: prof.dr. A. Lazonder
Secretaris: H.M.W. van Tits, BBA
Contact: examencommissiePWO@ru.nl

Examencommissie Communicatiewetenschap (CW)
Voorzitter: dr. B. Müller
Secretaris: Mustafa Akpinar, MA
Contact: examencommissie.cw@maw.ru.nl

Examencommissie Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie (CAOS), Anthropology and
Development Studies
 (ADS) en Gender & Diversity Studies (GDS)
Voorzitter: dr. L. van Kempen
Secretaris: J. Witsenhuijsen, MA
Contact: examencommissie_caos@maw.ru.nl

Examencommissie bachelor- en masteropleidingen Sociologie (Soc)
Voorzitter: dr. R. Meuleman
Secretaris: dr. K. Begall
Contact: examencommissiesociologie@maw.ru.nl

Examencommissie Cognitive NeuroScience (CNS)
Voorzitter: dr. J.H.R. Maes (Roald)
Secretaris: mw. H.J. Rosier
Contact: hillegonda.rosier@donders.ru.nl

Examencommissie researchmasteropleiding Behavioural Science (BS)
Voorzitter: dr. J. van 't Riet 
Secretaris: mw. dr. J. Larsen
Contact: examinationcommittee.rmbs@ru.nl

Examencommissie researchmasteropleiding Social and Cultural Science (SCS)
Voorzitter: prof. dr. A.H.M. van Meijl
Secretaris: prof.dr. P. Scheepers
Contact: rscr@ru.nl

Examencommissie Advanced Master in International Development (AMID)
Voorzitter: dr. T. Davids
Secretaris: dr. L. van Kempen
Contact: l.vankempen@maw.ru.nl