Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

BSA

Wat is een bindend studieadvies?
Elke student die voor het eerste jaar staat ingeschreven voor een bacheloropleiding, krijgt aan het eind van dat studiejaar een advies over het voortzetten van de studie, het bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat als je een negatief advies krijgt het de drie volgende jaren niet meer mogelijk is om je voor de opleiding aan de instelling waar je een negatief advies voor krijgt in te schrijven. Met andere woorden: je kan je dan drie studiejaren niet inschrijven voor de opleiding Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Waarom?
Het eerste jaar heeft zowel voor jou als voor de opleiding een oriënterende en selecterende functie. In het eerste jaar wil je vaststellen of de opleiding qua inhoud en niveau geschikt voor je is, daarnaast zal de opleiding vaststellen of jij geschikt bent voor de opleiding.
Het aantal behaalde studiepunten (ec) is in het eerste jaar in hoge mate voorspellend voor het studiesucces in het vervolg van de bachelor.

Een negatief bindend studieadvies voorkomt dat je verder tijd en geld investeert in een opleiding met weinig perspectief op succes. Ook voor de opleiding is investeren van tijd en geld in studenten met weinig perspectief op succes inefficiënt.

Voor wie geldt een bindend studieadvies?
Het BSA geldt voor alle eerstejaars die vanaf 1 september van het studiejaar 2011-2012 voor het eerst staan ingeschreven voor de bacheloropleiding communicatiewetenschap.

Wat moet ik doen voor een positief bindend studieadvies?
Je moet bij de opleiding communicatiewetenschap in het eerste jaar minimaal 42 ec behalen om in aanmerking te komen voor een positief studieadvies aan het eind van het eerste jaar. LET OP: vanwege corona is voor studiejaar 2021-2022 de norm van te behalen studiepunten verlaagd naar 36 EC. Actuele informatie is te vinden op de opleidingspagina van de bachelor op Brightspace.

Daarbij worden uitsluitend de ec's geteld die verbonden zijn aan voldoende eindcijfers voor onderdelen (cursussen) van het eerste jaar (B1), zoals die zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Met andere woorden, alleen volledig afgeronde vakken van het eerste jaar Communicatiewetenschap tellen mee voor het BSA. Voldoe je niet aan de minimale norm van 42 ec, dan krijg je een negatief advies met daaraan verbonden een bindende afwijzing. Er zijn uitzonderingen mogelijk als er uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden in het geding zijn (geweest) die een normaal studieverloop onmogelijk hebben gemaakt. De commissie studieadvies eerste jaar beoordeelt deze uitzonderingsgevallen. Zie verder bij 'Aangehouden studieadvies', hieronder.

Het BSA is niet van toepassing op studenten die zich voor 1 maart van het eerste jaar uitschrijven voor de studie, maar als zij het jaar erop weer met dezelfde studie beginnen, moeten ze in dat jaar direct het eerste jaar in het geheel behalen (60ec) voor een positief BSA.

Tussentijds advies
Je ontvangt eind februari (uiterlijk 1 maart), na afloop van het eerste semester, een voorlopig studieadvies. Dit voorlopig studieadvies is vooral bedoeld als waarschuwing voor studenten die tot dan toe onvoldoende studievoortgang hebben geboekt. Studenten met een negatief of twijfel tussentijds advies krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de studieadviseur. Het tussentijdse advies nog niet bindend.

Het uitbrengen van het BSA
Als de uitslagen van de laatste herkansingen in juli bekend zijn, ontvang je als je voldaan hebt aan de BSA-norm een positief advies. Heb je niet aan de BSA-norm voldaan (dus heb je minder dan 42 ec), ontvang je een voornemen tot een bindend negatief studieadvies. Voordat je een definitief bindend negatief studieadvies ontvangt, krijg je de gelegenheid te worden gehoord door de Commissie Studieadvies Eerste Jaar. Maak je hier geen gebruik van, dan wordt het voornemen tot een bindend negatief studieadvies vervolgens omgezet in een definitief bindend negatief advies. Wil jij wel gehoord worden door de Commissie Studieadvies Eerste Jaar, dan word je zo spoedig mogelijk na de hoorzitting, doch op uiterlijk 31 augustus, over het definitieve besluit van de commissie geïnformeerd.

Tegen een bindende afwijzing kan je binnen zes weken in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).

Aangehouden studieadvies
De commissie studieadvies eerste jaar heeft de bevoegdheid om het studieadvies (BSA) aan te houden in geval van uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden die de studievoortgang belemmerd hebben. Dat betekent dat er in het eerste jaar nog geen studieadvies wordt afgegeven en je dus wel door mag gaan met de studie, maar dat er op een later tijdstip alsnog een bindend studieadvies gegeven kan worden, bijvoorbeeld aan het eind van het tweede jaar. De commissie studieadvies einde eerste jaar kan tot het aanhouden van het studieadvies besluiten op advies van de studieadviseur/studentendecaan of naar aanleiding van een hoorzitting aan het einde van het jaar. Bij de hoorzitting met de commissie worden studenten uitgenodigd die bezwaar hebben gemaakt tegen het BSA, omdat zij zelf denken dat zij in aanmerking komen voor een aangehouden advies op grond van bijzondere omstandigheden. Het is belangrijk om bij ingrijpende persoonlijke omstandigheden al tijdens het eerste jaar zo spoedig mogelijk contact te zoeken met de studieadviseur en hiermee niet te wachten tot de hoorzitting aan het einde van het studiejaar.

Zie voor meer informatie ook: bindend studieadvies