Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Examencommissie CAOS

De examencommissie heeft de volgende taken:

 • de examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een bachelor- of mastergraad;
 • de examencommissie reikt een getuigschrift uit ten bewijze dat het bachelor- of masterexamen met goed gevolg is afgelegd (na verklaring van het College van Bestuur (CvB) dat aan de procedurele eisen is voldaan);

De examencommissie heeft daarnaast de volgende taken en bevoegdheden:

 • het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens;
 • het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling, voor de beoordeling en vaststelling van de uitslag van tentamens en examens;
 • het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens;
 • het verlenen van toestemming aan een student om een door deze samengesteld programma te volgen waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van een bachelor- of mastergraad;
 • het ontnemen van het recht aan een student, in geval van fraude, om één of meer tentamens of examens af te leggen, gedurende een bepaalde termijn, maximaal een jaar, of, bij zeer ernstige fraude:
 • het voorstellen aan het College van Bestuur de inschrijving van betrokkene voor de opleiding te beëindigen;
 • het vaststellen van regels over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden en over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen;
 • het jaarlijks opstellen van een verslag van haar werkzaamheden voor CvB of de Faculteitsdecaan.


Samenstelling:

 • Dr. A. Tonnaer (voorzitter)
 • J. Witsenhuijsen (secretaris)
 • Drs. E. Janssen (secretariële ondersteuning)
 • Dr. F. Schuurman (extern lid)
 • Dr. ir. M. Koster (lid)
 • Dr. S. Dudink (lid)

Contact:

examencommissie_caos@maw.ru.nl

Examencommissie CAOS
T.a.v. secretaris
Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Correspondentie en aanleveren informatie:

Correspondentie aan de examencommissie dient te worden voorzien van:

 • Achternaam en voornaam
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres (studenten dienen de examencommissie altijd te mailen vanuit hun studenten e-mail. De examencommissie zal niet reageren op mails die vanuit privé accounts zijn verstuurd)
 • Telefoonnummer
 • Studentnummer RU (indien mogelijk)
 • Motivatie van het verzoek
 • Bewijsstukken die slaan op het verzoek dat aan de examencommissie wordt gericht (bv. gewaarmerkte kopie BA-diploma en cijferlijst; cursusomschrijving studiegids etc.)

De correspondentie dient te worden ondertekend.

Afhandeling verzoek van de examencommissie:

De examencommissie probeert je zo snel mogelijk te informeren en komt ongeveer één maal per zes weken bijeen. Je kan dus na uiterlijk ongeveer zes werken antwoord verwachten (met uitzondering op de periode in de zomervakantie). Indien mogelijk ontvang je eerder bericht.