Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Examencommissie Pedagogische Wetenschappen/Onderwijswetenschappen

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de toetsing binnen de bachelor- en masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen, en Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs.

Samenstelling
De Examencommissie PWO bestaat uit de volgende personen:

 • prof. dr. Ard Lazonder (voorzitter);
 • Helma van Tits, BBA (secretaris);
 • dr. Kim Cordewener (lid);
 • dr. Tjip de Jong (lid)
 • dr. Lex Hendriks (lid).

De commissie is te bereiken via het volgende mailadres: ExamencommissiePWO@ru.nl

Werkterrein
De examencommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

 • verantwoordelijkheid voor het afnemen van de examens en voor de organisatie en coördinatie van de examens binnen de bovengenoemde opleidingen;
 • het aanwijzen van examinatoren van de tentamens c.q. studieonderdelen van deze opleidingen;
 • het vaststellen van de regels voor de goede gang van zaken bij het onderwijs van de opleidingen en het nemen van maatregelen daartoe;
 • het uitvoeren van alle verdere taken die in het Onderwijs en Examenreglement (OER) van de opleidingen aan deze commissie zijn toevertrouwd, inclusief het beoordelen van aanvragen van studenten.

Een aanvraag indienen?
Studenten kunnen de examencommissie vragen om een uitzondering op de regels van de OER. Voordat je een verzoek aan de examencommissie gaat schrijven, is het verstandig om eerst met één van de studieadviseurs te overleggen. Zij adviseren je over de mogelijkheden van je verzoek. Daarnaast is het nuttig om kennis te nemen van de inhoud van de OER en de tentamenregeling van je opleiding.

Verzoeken aan de examencommissie moet je altijd voorzien van:

 • naam en studentnummer (verzoeken zonder studentnummer worden niet in behandeling genomen)
 • studenten e-mailadres
 • datum
 • omschrijf in je verzoek altijd duidelijk waar het om gaat; bv. extra tentamengelegenheid (vermeld daarbij cursusnaam en cursuscode) of bv. een vrijstelling (docx, 29 kB)
 • onderbouw je verzoek;
 • bewijsstukken overleggen;
 • gebruik bij aanvraag voor een vrijstelling altijd het vrijstellingsformulier (docx, 29 kB)

Stuur je verzoek en bijlagen (bij voorkeur samengevoegd) als pdf naar het emailadres van de examencommissie (examencommissiePWO@ru.nl)

De examencommissie vergadert regelmatig. Als je wilt dat jouw verzoek op een van deze vergaderingen wordt besproken, stuur het dan minimaal 5 werkdagen van tevoren naar ExamencommissiePWO@ru.nl. De vergaderdata voor dit studiejaar zijn:

 • Maandag 2 oktober 2023
 • Vrijdag 3 november 2023
 • Vrijdag 1 december 2023
 • Maandag 22 januari 2024
 • Vrijdag 8 maart 2024
 • Maandag 22 april 2024
 • Maandag 27 mei 2024
 • Maandag 24 juni 2024