Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Examencommissie

Hier vind je meer informatie over:

Taken Examencommissie

Per bachelor- en aansluitende masteropleiding fungeert één gezamenlijke examencommissie. De leden van de examencommissies en de voorzitter worden op voordracht van de directeur van het onderwijsinstituut benoemd door de decaan van de faculteit voor een periode van vier jaar. De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissies zijn:

  • verantwoordelijk zijn voor het afnemen van de examens en voor de organisatie en coördinatie van de examens binnen de betreffende opleiding of groep van opleidingen;
  • het aanwijzen van de examinatoren van de tentamens c.q. de studieonderdelen van de opleiding;
  • het vaststellen van de regels voor de goede gang van zaken bij het onderwijs van de opleiding en het nemen van maatregelen daartoe;
  • het uitvoeren van alle verdere taken die in het OER (zie link naar OER hier rechts) van de opleiding aan deze commissie zijn toevertrouwd, zoals:
    • het beoordelen van de aanvragen om toegelaten te worden tot de opleiding;
    • het beoordelen van de aanvragen van studenten tot vrijstelling van een examenonderdeel; zij verleent of weigert deze vrijstelling, de docent gehoord hebbende;
    • het beoordelen van de aanvragen van studenten tot vervanging van een onderdeel van het studieprogramma van de opleiding door een onderdeel dat buiten de opleiding is of zal worden behaald.

Samenstelling Examencommissie

Dr. Roza Meuleman (voorzitter) 
Dr. Katia Begall (secretaris)
Dr. Maurice Vergeer (extern lid)
De studieadviseurs zijn adviserend lid
Job Witsenhuijsen, MA – (ambtelijk secretaris)

Contactgegevens Examencommissie

stuur je brief per mail aan: examencommissiesociologie@maw.ru.nl
Voeg bij je brief in ieder geval:
- NAW gegevens
- studentnummer
- motivatie van je verzoek
- voortgangsoverzicht studie
- bewijzen bij eventuele verzoeken (bv. cijfers elders behaald, omschrijving cursussen t.b.v. vrijstelling etc).

Meer informatie en contactgegevens vind je hier.