Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Richtlijnen extra tentamengelegenheid

Voorwaarden aanvraag extra tentamenkans

Voor studenten die aan alle eisen voor het bachelor- of masterexamen of premastercertificaat voldoen, maar nog één cursus niet hebben behaald, bestaat de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een extra tentamen af te leggen als de examencommissie de aanvraag goedkeurt. Bachelor- en masterthesis zijn van deze regeling uitgesloten. De examencommissie weegt in haar beslissing onder meer de totale studievoortgang van de student mee.

Voorwaarden extra tentamenkans:

  • Een schriftelijke bevestiging van de begeleider dat de thesis succesvol is afgerond;
  • Wachten op de eerstvolgende reguliere tentamenkans levert meer dan drie maanden studievertraging op;
  • Deelname aan de meest recente twee opeenvolgende voorgaande reguliere tentamenkansen;
  • Voor één van beide tentamenkansen een 5 behaald.

Wanneer wel aan de eerste en tweede voorwaarde voldaan is, maar niet aan de derde en vierde, kan de student in sommige gevallen een beroep doen op bijzondere omstandigheden. Dit zijn zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van de student lagen, zoals overlijden van een ouder, broer of zus of onverwachte eigen ziekenhuisopname. Uitgangspunt is echter dat de student die een tentamen mist aan de herkansing deelneemt.

De bijzondere omstandigheden moeten binnen drie weken na het tentamen bekend zijn gemaakt bij de studieadviseur. Naast het tijdig schriftelijk melden van relevante omstandigheden is het zeer raadzaam een afspraak in te plannen met de studieadviseur om de situatie te bespreken. De studieadviseur kan kijken of je onder een bepaalde regeling valt en adviseren bij het opstellen van een verzoek aan de examencommissie.

Indienen van een verzoek

  • De examencommissie neemt alleen aanvragen in behandeling die compleet zijn en voldoen aan een aantal randvoorwaarden.
  • Een verzoek indienen heeft pas zin wanneer je ook de herkansing niet hebt behaald en/of als duidelijk is of de gemiste tentamengelegenheid zorgt voor een onevenredige studievertraging. Doorgaans betekent dit dat je pas aan het einde van het studiejaar een verzoek in kan dienen, omdat je dan weet hoeveel studiepunten je hebt behaald en wat de consequenties zijn van het gemiste tentamen, bijvoorbeeld niet kunnen beginnen met de master.
  • Dien je verzoek wel voor de zomervakantie in. Hierbij geldt als deadline donderdag 4 juli 2024 om 12:00h. Dien je verzoek ook in als op dat moment nog niet bekend is of je alle cursussen van periode 4 hebt behaald. Vermeld dit dan bij je verzoek. Je kunt binnen twee weken na de deadline bericht verwachten of je verzoek is goedgekeurd. Houd er rekening mee dat toegekende extra kansen worden afgenomen in de week van 26 augustus tot en met 30 augustus 2024.