Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Tentamenorganisatie

Veelgebruikte documenten

Uitleg voor docenten

Een goed verloop van de tentamens is van belang voor zowel docenten als voor studenten. Onderstaande beschrijving biedt docenten en andere betrokkenen inzicht in de stappen die gezet worden tijdens de tentamenorganisatie.

Roostering

 1. De docent en de opleidingscoördinator bepalen de toetsvorm(en) en de duur van de toetsing.
 2. Roosteraar plant het (her)tentamen in de vastgestelde tentamenperiodes.
 3. Het tentamenteam roostert de tentamenzaal/-zalen op de geplande dag en tijdstip.
 4. Tentamendatum, tijdstip en locatie verschijnen in het Persoonlijk Rooster.

Toetsconstructie en aanleveren van toets

 1. Het tentamenteam stuurt de docent ongeveer 6 weken voorafgaand aan het tentamen een herinneringsmail met de juiste documenten (zie ook Veelgebruikte documenten boven aan deze pagina).
 2. De docent bepaalt de weging van de toetsonderdelen en de cesuur.
 3. De docent maakt het concepttentamen en de antwoordsleutel (bij meerkeuze-tentamen), nakijkmodel (open vragen) of beoordelingsschema (werkstuk, thesis)
 4. Uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het tentamen mailt de docent het tentamenteam (tentamens.fsw@ru.nl) de volgende documenten:
  • Het tentamen als Pdf-bestand met verplicht voorblad
  • Een antwoordsleutel wanneer het om een meerkeuze tentamen gaat
  • Een ingevuld Proctor form

Let op: Bij meerkeuze tentamens is het raadzaam om meerdere versie te (laten) maken door de EvaluatieService. Geef dit aan in jouw mail en stuur het tentamen als Word bestand.

 1. Het tentamenteam verstuurt een ontvangstbevestiging aan de docent.
 2. Het tentamenteam regelt de speciale voorzieningen voor studenten met een functiebeperking (bv. laptop, aparte ruimte, vergroot lettertype).

Toetsafname

 1. De surveillanten nemen het tentamen af bij de studenten. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun inschrijving voor het tentamen. De docent heeft geen invloed op de toelating van studenten tot het tentamen.
 2. De docent is tijdens het tentamen bereikbaar op het telefoonnummer dat op het proctor form staat.

Beoordelen

 1. Het tentamenteam laat de docent weten waar en wanneer de tentamens opgehaald kan worden.
 2. Bij een meerkeuze tentamen worden de tentamenformulieren door het tentamenteam naar de EvaluatieService gebracht. De EvaluatieService mailt het tentamenteam en de docent het toetsrapport.
 3. De docent beslist of vragen komen te vervallen of meerdere antwoorden worden goedgekeurd.
 4. De docent bepaalt de cijfers en registreert deze in Osiris. De nakijktermijn voor tentamens is 15 tot 20 werkdagen.

Inzage

 1. De docent overlegt met de Roosteraars op welke dag en tijdstip de inzage plaats kan vinden.
 2. De docent mailt de datum en tijdstip van de inzage en het aantal studenten door naar het tentamenteam, zodat zij de inzage kunnen plannen. De docent of surveillant zorgt er voor dat de tentamens naar de inzagelocatie worden gebracht.
 3. De docent brengt de studenten op de hoogte van de inzage.
 4. Wanneer een cijfer van een student aangepast moet worden na een inzage, past de docent dit zelf aan in Osiris of mailt het nieuwe cijfer door naar het Osiristeam.

Archiveren

 1. Het is de verantwoordelijkheid van het onderwijsinstituut om het originele tentamen, de antwoordsleutel, de ingevulde antwoordformulieren en de ingevulde meerkeuzeformulieren gedurende twee jaar te bewaren.
Wanneer Actie Wie
Voor aanvang semester Roostering tentamen Roosteraars
Voor aanvang studiejaar Toetsconstructie Cursuscoördinator
Ongeveer zes weken voor tentamendatum Herinneringsmail van het Tentamenteam Tentamenteam
Uitelijk drie weken voor tentamendatum Toets aanleveren Cursuscoördinator
Tentamendatum Toetsafname Tentamenteam/docent
Nakijktermijn Beoordelen Cursuscoördinator
Binnen 20 werkdagen na tentamen Inzage Cursuscoördinator
Tentamens worden twee jaar bewaard Archiveren Onderwijsinstituut
Binnen 6 weken na tentamen Evaluatie Cursuscoördinator