Zoek in de site...

Citypastoraat De Herberg | Apeldoorn

Afstudeeropdracht

De plaats van De Herberg in de Apeldoornse samenleving

Achtergrond van het onderzoek

Vanuit het Oecumenische Citypastoraat fungeert De Herberg al 38 jaar als gastvrije `inloophuis’ of als `religieus geïnspireerde ontmoetingsplek’ ( Ter Avest & Van Voorst, 2014) in de Apeldoornse samenleving. Jaarlijks trekt De Herberg hiermee zo’n 8000 bezoeken van in totaal zo’n 100 vaste en wisselende bezoekers. In het bezoekersbestand is geleidelijk een verschuiving opgetreden van gezelligheidszoekers of eenzamen naar dak- en thuislozen en GGZ-cliënten. Ook is het aantal bezoekers met een Islamitische achtergrond duidelijk toegenomen. Naast De Herberg maken sommige bezoekers ook gebruik het aanbod van vergelijkbare kerkelijke organisaties, zoals die van de Menorah Zendingsgemeente, San Egidio en het Leger des Heils. Daarnaast zijn door de gemeente in het kader van de WMO ook ontmoetingsplekken in andere delen van Apeldoorn geïnitieerd. De laatste jaren is sprake van een terugloop van financiële middelen bij de aan het Oecumenisch Citypastoraat deelnemende kerken, waardoor het moeilijk wordt de huidige voorziening op langere termijn te handhaven.

Onderzoekvraag

Deze omstandigheden zijn voor het bestuur van het Citypastoraat aanleiding een onderzoek in te stellen naar de plaats van De Herberg in de toekomstige Apeldoornse samenleving. Centrale vraag daarbij is of er in de toekomst ook nog steeds een rol voor de De Herberg in Apeldoorn is weggelegd en zo ja welke dat is en hoe die het beste vorm kan krijgen. Samenwerking of eventueel samengaan met andere kerkelijke en andere instanties wordt daarbij niet uitgesloten. Met het oog daarop worden verwante organisaties in de klankbordgroep bij het onderzoek betrokken.

Onderdelen onderzoek:

  • Literatuurstudie naar de rol en betekenis van (religieus geïnspireerde) inloophuizen of `huiskamers’ alsmede overeenkomstige activiteiten en ervaringen elders in het land
  • Nadere analyse `bezoekersbestand’ van de Herberg (en bij verwante instanties) en de bij deze groepen levende behoeften (vraagkant)
  • Inventarisatie van het aanbod van de Herberg en anderen in Apeldoorn en de verhouding tot de geconstateerde vraag
  • Verkenning van de mogelijkheden tot aanpassing van de huidige organisatie van De Herberg, inclusief mogelijk betere afstemming en samenwerking met anderen.

Niveau en voorwaarden afstudeeropdracht

Gedacht wordt aan een HBO- of WO-bacheloropdracht in het kader van een opleiding sociaal werk, bestuurskunde, sociologie, e.d. De looptijd van het onderzoek wordt geschat op uiterlijk vier maanden. De Gemeente Apeldoorn stelt een afstudeervergoeding beschikbaar.

Organisatie afstudeeropdracht

Het Citypastoraat, in de persoon van bestuurslid de heer J.C. Looise, treedt op als trekkende instantie resp. interne begeleider. De Gemeente Apeldoorn opereert als facilitator en stelt de afstudeervergoeding ter beschikking. De gemeente participeert ook in de klankbordgroep bij het onderzoek, samen met andere betrokken organisaties, zoals Menorah, Leger des Heils en Omnizorg. Naast het onderzoeksverslag wordt bij de afronding een presentatie aan en discussie met de deelnemers in de klankbord verwacht, waarbij ook de gemeente in de persoon van de wethouder aanwezig zal zijn.

Contact

Nadere informatie over de afstudeeropdracht kan worden verkregen bij de heer J.C. Looise.

Emailadres: j.c.looise@upcmail.nl

Literatuur

Avest, D. ter & P. van Voorst (2014), De huiskamer in de wijk. House of Hope – een religieas geïnspireerde praktijk. WMO Werkplaats Rotterdam.

Avest, D. ter & F. Sepp (2015), Huiskamers in Rotterdam, een notitie. WMO Werkplaats Rotterdam