Zoek in de site...

Goed onderwijs

Binnen het onderwijs is veel aandacht voor een verbreding van het begrip kwaliteit. Naast kwalificatie pleit de Onderwijsraad in een recente nota voor persoonsvorming en socialisatie als belangrijke onderwijsdoelen. Dit leidt tot vragen rond zingeving, levensbeschouwelijke vorming, leiderschap en narratieve besluitvorming binnen het onderwijs. Onze faculteit kan daarbij helpen.

Nieuws

Vragen en contact

Voor informatie, afspraken en/of aanvragen kunt u terecht bij prof. dr. Chris Hermans (Religiewetenschappen).

Aanbod

Post-initieel onderwijs

Wij bieden de postacademische opleiding Persoonlijk leiderschap, goed onderwijs en zingeving, gericht op schoolbestuurders. Deze opleiding is gebaseerd op vijf pijlers: de praktijk van schoolleiders, een biografisch onderzoek, het onderscheiden van het goede (spiritualiteit), reflectie vanuit theorievorming rond leiderschap, goed onderwijs, zingeving en narratief-gemotiveerde besluitvorming, en verdieping vanuit verschillende wijsheidstradities.

Contractonderzoek en advisering

Wij bieden diverse vormen van onderzoek en advisering aan, bijvoorbeeld op het gebied van visies op identiteit, brede kwaliteit van onderwijs, en partnerschap tussen ouders en school.

Lezingen, cursussen en cursusmateriaal

Voor schoolleiders in het primair onderwijs hebben we in samenwerking met Verus het toerustingstraject Leiderschap, zingeving en het verhaal van de school. In deze tweejarige cursus begeleiden we schoolleiders in de dialoog over goed onderwijs en de identiteit van de school. Het eerste jaar van de toerusting richt zich op de schoolleider, zijn/haar idealen en de verbinding tussen persoonlijke en professionele identiteit. In het tweede jaar ligt de focus op de identiteit van de school die we als een narratief beschouwen en uitwerken. Schoolleiders leren hoe ze deze identiteit beter kunnen communiceren, verrijken en richting geven.

Deze cursus geldt voor schoolleiders bij hun herregistratie voor het schoolleidersregister op het thema ‘persoonlijk leiderschap’.

Video over onderzoek naar schoolleiders in het katholiek basisonderwijs - Jorien Copier

Praktijkgerichte onderzoeksprojecten

Onderzoek naar leiderschap, zingeving en het verhaal van de school

Sommige schoolleiders zijn succesvoller in het voeren van het gesprek over de identiteit van de school dan anderen. Het onderzoek Leiderschap, zingeving en het verhaal van de school is gericht op het ontwikkelen van theoretisch inzicht in de relatie tussen de persoonlijke en professionele identiteit van de schoolleider en hoe deze vorm krijgen in de collectieve identiteit van de school.

Het onderzoek loopt van 2016 tot 2020 en betreft een promotieonderzoek door Jorien Copier. Bekijk de video hierboven voor meer informatie over het project. Partner in het project is Verus.

Ouders over brede onderwijskwaliteit

In een recente nota van de Onderwijsraad wordt gepleit voor brede onderwijsdoelen: niet alleen kwalificatie, maar ook persoonsvorming en socialisatie. In opdracht van Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen van ouders over brede onderwijskwaliteit. Het onderzoek is kwalitatief van aard en kan aldus bestaand kwantitatief onderzoek over onderwijsdoelen, bijvoorbeeld van het SCP, verrijken.

Lees ook: partner Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) interviewde dr. Ton Bernts: "De ouder is een uitdagende partner"

Onderzoek naar de identiteit van katholieke basisscholen

In 2012 heeft Verus onderzoek laten uitvoeren naar identitaire types scholen in het protestants-christelijke basisonderwijs. Dit resulteerde in een typologie met 3 typen basisscholen. Wij hebben in opdracht van Verus een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd onder katholieke basisscholen.

In het onderzoek zijn de volgende vragen beantwoord ten aanzien van katholieke basisscholen:

  1. Wat is de samenstelling van leerlingen en staf?
  2. In welke mate stemt de school in met onderwijsdoelen, opvoedingsdoelen en doelen en activiteiten van levensbeschouwelijke vorming?
  3. Welke typologie van identiteit van katholieke basisscholen kan er worden gemaakt, en welke doelen rond onderwijs, opvoeding en levensbeschouwelijke vorming zijn kenmerkend voor de verschillende typen?
  4. Wat is de relatie met contextfactoren zoals stedelijkheid, regio en schoolomvang?

De school als community

In opdracht van Verus is onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders en scholen met ouderbetrokkenheid, meer specifiek het waarde(n)vol partnerschap tussen school en ouders. De vraag was in welke mate en op welke wijze ouders en school (directie, leerkrachten) hun waarden met betrekking tot opvoeding en onderwijs expliciteren, met elkaar uitwisselen en ook daadwerkelijk (gaan) delen.