Zoek in de site...

Persoonsgerichte zorg

Wetenschappers van onze faculteit werken samen met collega’s binnen en buiten de Radboud Universiteit, en met diverse organisaties zoals ziekenhuizen en zorginstellingen (Radboudumc, VUumc, Dimence), patiëntenorganisaties, fondsen (KWF, Hartstichting) en beroepsorganisaties (geestelijke verzorgers, artsen en psychiaters). Dit alles om filosofische, religieuze en levensbeschouwelijke vragen rondom zorg te helpen beantwoorden.

Aanbod

 • Post-initieel onderwijs
 • Onderzoek en advisering
 • Cursussen en cursusmateriaal
 • Lezingen en symposia

Vragen en contact

Voor informatie, afspraken en/of aanvragen kunt u terecht bij onze experts op dit gebied:

dr. Leon de Bruin (Filosofie) en prof. dr. Hans Schilderman (Religiewetenschappen)

Aanbod

Post-initieel onderwijs

Samen met de Dienst Geestelijke Verzorging van Radboudumc verzorgen wij de cursus Klinisch Pastorale Vorming voor geestelijk verzorgers. Het doel van deze cursus is dat deelnemers hun professionele identiteit versterken en hun professionele handelen verbeteren.

Wij werken aan een post-initiële opleiding waarin artsen en geestelijk verzorgers gezamenlijk interprofessioneel leren hoe om te gaan met zingevingsvragen in de zorg.

Contractonderzoek en advisering

Wij bieden diverse vormen van onderzoek en advisering, zoals:

 • implementatie van zelfmanagement in de geestelijke gezondheidszorg. Door ons interdisciplinaire karakter hebben wij oog voor de verschillende belangen die hierbij in het spel zijn, en kan ze tegemoet komen aan de unieke behoeften van de desbetreffende organisatie. Wij kunnen als partner optreden in bestuurlijke adviestrajecten en subsidie-aanvragen die zich richten op thema’s rondom zelfmanagement
 • onderzoek naar het functioneren van geestelijke verzorging bij justitie, defensie, politie en in de zorg
 • versterking van zingeving, betekenisverlening en levensbeschouwelijke motivatie van kwetsbare burgers, door hun betrokkenheid bij de realisatie van groenvoorzieningen in steden. Voor dit traject ontwikkelen en stimuleren wij waardenconfiguraties waardoor naast economische waarden ook sociale, groene en spirituele waarden een rol kunnen spelen bij het realiseren van meer welzijn.

Cursussen en cursusmateriaal

 • Thema ‘zelfmanagement’: wij leveren naast persoonlijke expertise en begeleiding ook trainingen, cursussen en onderwijsmateriaal die gericht zijn op vraagstukken rondom zelfmanagement. Het gaat hier om een zeer breed aanbod dat niet alleen inzicht biedt in de theoretische en ethische kwesties rondom zelf en zelfmanagement, maar ook praktische handvatten biedt in de vorm van case studies en best practices.
 • 'Wie ben ik?': Hiertoe hebben wij voor havoleerlingen het boek  Filosofie van het zelfgeschreven ter voorbereiding op hun eindexamen filosofie. Het thema is persoonlijke identiteit, en deze wordt nader behandeld aan de hand van drie vragen: ? Wat voor een soort 'ding' is de mens precies? Kunnen wij onze emoties, gedachten en verlangens wel kennen. En tot slot: hoe moet een mens handelen en waar is hij verantwoordelijk voor?

Lezingen en symposia

25 januari 2019: Symposium Het goede leven en het lijden interpreteren: hoe doe je dat?

Projecten en partners

NWO-onderzoek naar zelf-management in de geestelijke gezondheidzorg.

Binnen de geestelijke gezondheidzorg wordt in toenemende een beroep gedaan op zelf-management. Dit veronderstelt dat we patiënten gaan zien als ‘experts’, die kennis en verantwoordelijkheid delen met verzorgers en die actief meewerken aan hun eigen zorgverlening. Via zelf-management is efficiëntere en goedkopere zorg mogelijk en wordt tegelijk recht gedaan aan de eigen ervaring van de patiënt.

Partners:

 • Universiteit van Amsterdam
 • UMC Utrecht

NIAS Themagroup: De wederzijdse vertaling van neurowetenschap en klinische praktijk

In deze themagroep werken filosofen samen met psychiaters, neurowetenschappers en taaldeskundigen om de toepasbaarheid van wetenschap te verhogen. Aan de ene kant kijken we hoe problemen uit de klinische praktijk beter begrepen kunnen worden vanuit specifieke neurobiologische modellen. Aan de andere kant bezien we hoe inzichten uit de neurowetenschap vertaald en toepasbaar gemaakt kunnen worden in de behandeling van psychiatrische aandoeningen. Daarbij hanteren we geen louter deterministische benadering maar kiezen we voor een brede insteek waarbij zaken als persoonlijke intentionaliteit en sociale context worden meegenomen.

Partners:

 • VUMC
 • Universiteit Utrecht
 • Dimence

De bijdrage van geestelijke verzorging aan het leefklimaat in justitiële inrichtingen

Het leefklimaat in gevangenissen bepaalt in belangrijke mate het welzijn en gedrag van gedetineerden tijdens en na hun verblijf. Daarbij kunnen we denken aan factoren als veiligheid, zinvolle tijdsbesteding en bejegening. In opdracht van de Dienst Geestelijke Verzorging voeren wij een onderzoek uit naar de wijze waarop de geestelijke verzorging bijdraagt en nog beter kan bijdragen aan dit leefklimaat.

Partner: Dienst Geestelijke Verzorging, Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Onderzoeksnetwerk SPIRIT

Een paar keer per jaar worden scripties van onze masterstudenten Geestelijke Verzorging gepresenteerd aan en bediscussieerd door professionals uit de praktijk. Het gaat dan om onderwerpen als moreel beraad of mantelzorg bij dementie.

Partner: Radboudumc

Stages Geestelijke verzorging

Onze studenten van de master Geestelijke Verzorging lopen in diverse instellingen stage, meestal voor een half jaar. Wij organiseren voor onze partners jaarlijks een mentorenbijeenkomst, waar we samen bekijken in hoeverre de studenten en hun kennis van geestelijke verzorging aansluiten bij de stagepraktijk. Bovendien wisselen we graag van gedachten over de actuele stand van zaken betreffende counseling, rituelen en ethische kwesties.

Ervaring van student Rashwan Bafati

"Mijn stage heb ik gelopen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ik ben op dit moment nog bezig met mijn scriptie over ‘Contemplative Listening’, de methode die de afdeling Geestelijke Verzorging in het LUMC hanteert. Ik ontwikkel een klinisch meetinstrument om de effectiviteit van deze methode in kaart te brengen. Na mijn afstuderen ga ik werken als territoriaal Islamitisch Geestelijk Verzorger in het LUMC. Dit houdt in dat ik alle patiënten van een bepaalde afdeling, ongeacht levensbeschouwing, tot dienst ben."