Zoek in de site...

Empirische en praktische religiewetenschap

Binnen deze afdeling bestuderen we religie vanuit een handelingstheoretisch perspectief. We doen onderzoek en bieden academisch onderwijs in verband met zingeving rond religieuze teksten, overtuigingen en praktijken in de huidige instituties van onze samenleving. Daarbij gaat het om vier handelingscontexten, namelijk school, zorg, kerk en overheid, die in de kernleerstoel telkens op leeropdrachtniveau vertegenwoordigd zijn. Wij leiden op tot leerkracht, pastor, geestelijk verzorger en beleidsmedewerker, of tot onderzoeker binnen een van deze velden.

 • In scholen staat de interactie van leerlingen, docenten en gezinnen centraal. De studie van zingeving krijgt hier vorm in onderzoek naar morele en religieuze opvoeding met het oog op persoonlijke en institutionele identiteitsontwikkeling zoals die met name in het bijzonder onderwijs gestalte krijgt.
  Meer weten? Neem contact op met prof. dr. Chris Hermans
 • In kerken staat de interactie van gelovigen, voorgangers en kerkelijke gezagsdragers centraal. De studie van zingeving krijgt hier vorm door onderzoek naar religies, religieuze instituties en religieuze diversiteit in geseculariseerde en multiculturele samenlevingen.
  Meer weten? Neem contact op met prof. dr. Frans Wijsen
 • In zorginstellingen staat de interactie van patiënten, zorgdragers en geestelijk verzorgers centraal. De studie van zingeving krijgt hier gestalte in onderzoek naar het verband van gezondheid met contingentiebeleving en spirituele levensoriëntatie, en de mogelijkheden om dat in geestelijke zorg te ondersteunen of te bevorderen.
  Meer weten? Neem contact op met prof. dr. Hans Schilderman
 • Bij overheden staat de interactie van burgers, rechters en bestuurders centraal. Zingeving wordt hier bestudeerd vanuit de wisselwerking van religie, samenleving en overheid (wetgever, bestuur en rechtspraak), zowel in Nederlands als in internationaal perspectief en zowel in descriptieve analyse als in normatieve theorievorming.
  Meer weten? Neem contact op met prof. dr. Sophie van Bijsterveld

De afdeling is verbonden en heeft samenwerkingen met de volgende opleidingen en instellingen:

Opleidingen

Instituten

Tijdschriften

_MG_1006-gecropt

prof. dr. Hans Schilderman
Afdelingsvoorzitter

Leeropdrachten

Onder de afdeling Empirische en praktische religiewetenschap vallen de volgende leeropdrachten:

Hoogleraar Leeropdracht
prof.dr. Sophie van Bijsterveld Religie, recht en samenleving

prof.dr. Chris Hermans

Empirische religiewetenschappen
Pastoraaltheologie

prof.dr. Hans Schilderman Religie en zorg
prof.dr. Frans Wijsen

Praktische religiewetenschap / missiewetenschap

Medewerkers

_MG_0941-klein.jpg.d_bewerkt

prof. dr. Sophie van Bijsterveld verricht vanuit constitutioneel perspectief onderzoek op het snijvlak van religie, staat en samenleving; alsmede de betekenis van waarden in goed bestuur in het publieke domein.

dr. Jorge Castillo Guerra (Migrantenstudies, interculturele studies en theologie van de migratie)

drs. Jorien Copier doet een promotieonderzoek naar de religieuze identiteit van schoolleiders in het katholiek basisonderwijs en hoe deze effectief kan bijdragen aan het ontwikkelen van een narratieve schoolidentiteit.

Dr. Nienke Fortuin onderzoekt hoe ouderen binnen en buiten zorginstellingen zin geven aan de ouderdom en de naderende dood. Specifiek richt ze zich op de samenhang tussen hun levensbeschouwing en hun wensen omtrent euthanasie en levensverlengende medische handelingen.

prof.dr. Chris Hermans doet empirisch onderzoek naar geleefde religie en spiritualiteit, zowel binnen het christendom als in andere wereldreligies en nieuwe religieuze bewegingen.

Jeroen Jans, MA doet een promotieonderzoek naar de relatie tussen religie en overheid, meer bepaald wat jonge Nederlandse christenen, moslims en humanisten, vanuit hun socio-religieuze achtergrond, als een ideale relatie tussen beiden beschouwen.

dr. Joris Kregting

drs. Fitria Sari Yunianti

dr. Michael Scherer - Rath (Spirituele identiteit en diagnostiek)

prof.dr. Hans Schilderman richt zich op de conceptuele en empirische verheldering van levensbeschouwelijke, morele en religieuze betekenisverlening aan ziekte en gezondheid, met het oog op ontwikkeling van professionele zorg.

dr. Paul Vermeer (Godsdienstsociologie)

prof.dr. Frans Wijsen bestudeert de religieuze dimensies van interculturele communicatie, meer bepaald tussen moslims en christenen, gericht op beleidsvraagstukken in multiculturele samenlevingen.