Zoek in de site...

Filosofie van cognitie en taal

In de cognitiefilosofie draait het om vragen over de aard en status van de menselijke geest. Het gaat om vragen als ‘wat zijn gedachten?', ‘wat is bewustzijn?' en ‘hoe worden deze door de menselijke hersenen gerealiseerd?' Ook staan kwesties als vrije wil en persoonlijke identiteit centraal.

In de taalfilosofie gaat het om vragen over de aard en status van taal: ‘wat is betekenis?', ‘hoe is taal gerelateerd aan de werkelijkheid?' en ‘wat bepaalt de interpretatie van uitspraken?'.

De vakgebieden overlappen daar waar taal en cognitie elkaar wederzijds bepalen: sommige vragen over de menselijke geest kunnen beantwoord worden door te kijken naar de interpretatie van talige uitspraken, en sommige vragen over de interpretatie van taal vereisen inzicht in de werking van de geest.

In het Nijmeegse onderzoek naar de filosofie van cognitie en taal staat de context-afhankelijkheid van de interpretatie van taal en gedrag centraal. Een zwaartepunt in ons onderzoek is de toeschrijving van gedachten, zowel talige (propositionele attitudes) als niet-talige (intentionele attitudes). Hoewel onze benadering in hoofdzaak analytisch-filosofisch van aard is, is er ook ruime aandacht voor (neuro)fenomenologie. In ons onderzoek wordt expliciet aansluiting gezocht bij ontwikkelingen in de cognitieve neurowetenschappen en de linguistiek.

Corien Bary

prof. dr. Corien Bary
Afdelingsvoorzitter


Leeropdrachten

Onder de afdeling Filosofie van cognitie en taal vallen de volgende leeropdrachten:

Hoogleraar Leeropdracht
prof.dr. Marc Slors Cognitiefilosofie

prof.dr. Bart Geurts Taalfilosofie en logica

prof.dr. Corien Bary Logische semantiek

Medewerkers

Katja Abramova MA, doet onderzoek naar culturele variatie in 'folk-psychologies' en de implicaties daarvan voor cognitieve neurowetenschappen.

prof. dr. Corien Bary doet onderzoek op het gebied van taalfilosofie, logica en semantiek. Ze probeert met name verschijnselen in het Oudgrieks inzichtelijk te maken aan de hand van noties uit deze disciplines.

dr.ing. Leon de Bruin (Cognitie- en wetenschapsfilosofie)

dr. Chris Buskes (Wetenschapsfilosofie)

Roy Dings, MA onderzoekt de samenhang tussen prereflectieve en reflectieve zelfervaring door te kijken hoe mensen interacteren met hun (sociale) omgeving. Hierbij maakt hij gebruik van inzichten uit de philosophy of mind, fenomenologie en psychiatrie.

prof.dr. Bart Geurts houdt zich bezig met de vraag hoe taal geïnterpreteerd wordt en welke rol contextuele factoren hierbij spelen.

dr. Harmen Ghijsen doet onderzoek op het gebied van filosofie van de waarneming. In het bijzonder bestudeert hij het effect van (on)bewuste overtuigingen en vooroordelen op de waarneming.

drs. Leopold Hess werkt aan een proefschrift over de rol van evaluatief en subjectief vocabulair bij het innemen en verschuiven van perspectieven in taal. Hij kijkt daarbij vooral naar verhalende teksten. Zijn focus ligt op het Oud Grieks.

dr. Michiel Seevinck

prof. dr. Marc Slors ontwikkelt in zijn onderzoek een model van de 'mind' waarin het interpretationisme (zoals van bv. Daniel Dennett) gecombineerd wordt met recente inzichten over belichaamde sociale cognitie.

Annemarie van Stee, MA. Promovendus

dr. Derek Strijbos doet onderzoek op het raakvlak van philosophy of mind en psychiatrie. Hij onderzoekt hoe filosofische modellen van belichaamde, gesitueerde cognitie kunnen bijdragen aan een beter begrip van mentale problemen en psychische gezondheid.

K. Thijs, MA bereidt een proefschrift voor over modale partikels in het Oud-Grieks en hun relatie met perspectiefwisselingen in narratieve teksten.

Bas van Woerkum, MA doet onderzoek naar de manier waarop de specifieke lichamen, zintuigen en natuurlijke omgevingen van diersoorten hun cognitieve vaardigheden vormgeven, en wat gevolgen daarvan zijn voor ons begrip van menselijke cognitie.