Zoek in de site...

Over ons onderzoek

Het onderzoek van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen is verzameld in het Research Institute for Philosophy, Theology, and Religious Studies (PTR). Dit instituut richt zich op fundamentele vragen betreffende de aard, de plaats en de betekenis van de mens in de wereld. Het bestrijkt filosofische, theologische en socio-culturele onderwerpen, en in het bijzonder filosofische en religieuze begrippen en wereldbeelden uit heden en verleden.

Onderzoeksinstituut PTR

Het onderzoeksinstituut kent acht afdelingen die zijn georganiseerd in de onderstaande zes onderzoekcentra:

Onderzoekscentra

Center for the History of Philosophy and Science (CHPS)

CHPS is het enige onderzoekscentrum in de wereld dat onderzoek doet naar de vervlechting van de geschiedenis van filosofie en wetenschap. Het onderzoek richt zich op de opkomst en de ontwikkeling van het rijke vakgebied van de natuurfilosofie vanaf de Oudheid tot aan de uiteindelijke fragmentering ervan in de wetenschappelijke disciplines die in het moderne tijdperk opkomen en zich vestigen. Het onderzoek houdt zich ook bezig met de betrekking tussen filosofie en wetenschap vandaag de dag.

Center for Textual, Historical, and Systematic Studies of Judaism and Christianity (CTHS)

De afdeling THS richt zich in op de teksten, geschiedenis en de theologische inhouden van het jodendom en christendom. De aandacht gaat uit naar de religieuze opvattingen en teksten zoals die in de joodse en christelijke traditie zijn ontwikkeld en vorm gegeven. Centraal hierin staan de filosofische, historische, ethische, en spirituele studies naar hoe mensen over God spreken en hoe zij hun geloof beleven in geloofsgemeenschappen, over wat hun waarden zijn en hoe zij die in gedrag omzetten, hoe zij aan de maatschappij een bijdrage willen leveren, en hoe zij zich religieus uitdrukken in kunst en andere media.

Center for Cognition, Culture and Language (CCL)

Onderzoekers van CCL richten zich op interdisciplinaire vraagstukken op het raakvlak van cognitie, cultuur en taal. De overlappende gebieden van onderzoek zijn gesitueerde kennis, alledaags taalgebruik en antieke teksten. Hoe zijn cognitieve vermogens gevormd door culturele normen en linguïstische begrippen? Wat is de rol van pragmatiek, conventie en context in de interpretatie van alledaags taalgebruik? Wat zeggen teksten uit de Oudheid over het begrip van de geest in de Hebreeuwse en Griekse cultuur?

Center for Religion and Contemporary Society (CRCS)

Het Centrum voor Religie en Contemporaine Samenleving (CRCS) onderzoekt hedendaagse vormen van religie en spiritualiteit in relatie tot volgende drie thema’s: maatschappelijke cohesie versus conflict; dood; en contingentie. Deze thema’s worden bestudeerd binnen het christendom, de islam en Aziatische religies, alsook bij inheemse religieuze tradities en onder mensen die zich niet expliciet tot een bepaalde geloofsgroep rekenen. Bovendien worden deze thema’s verkend middels cross-religieus vergelijkend onderzoek. De onderzoeksgroep streeft naar empirisch-geïnformeerde theorievorming over hedendaagse vormen van religie en spiritualiteit tegen de achtergrond van de studie van hun historische en schriftelijke bronnen.

Center for Contemporary European Philosophy (CCEP)

CCEP is het enige Nederlandse onderzoekscentrum dat zich richt op continentale filosofie. Het levert in zijn onderzoek een bijdrage aan een verscheidenheid aan hedendaagse wijsgerige stromingen, waaronder fenomenologie, metafysica, hermeneutiek, psychoanalyse, kritische theorie, politieke filosofie en deugdethiek. Bijzondere aandacht krijgt de doorwerking en de kritiek van de moderniteit en haar verschijningsvormen, met inbegrip van secularisering en rationalisering van de maatschappij.

Radboud Center for Philosophy and Society (RCPS)

De grote vragen waar de maatschappij vandaag de dag mee te maken krijgt, vragen om een nieuwe filosofie. Een filosofie die constructiever, meer betrokken en aanspreekbaar is. Het RCPS draagt bij aan deze ontwikkeling binnen de filosofie. Onderzoekers plaatsen zich op het kruispunt tussen filosofie en maatschappij om tot nieuwe inzichten te komen.