Zoek in de site...

Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen de faculteit wordt gevormd door de Onderdeelcommissie en de Facultaire Studentenraad. Samen vormen ze de Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering (FGV). Daarnaast heeft elke opleiding een eigen Opleidingscommissie.

Het bestuur en de FGV komen periodiek in overleg bijeen. De FGV adviseert het bestuur en heeft op diverse terreinen instemmingsrecht (o.a. onderwijs- en examenregeling, organisatie van de kwaliteitszorg, beleidsplan).

Onderdeelcommissie (OC)

De onderdeelcommissie bestaat uit zeven leden uit de wetenschappelijke staf en het bureau van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. De bevoegdheden van de onderdeelcommissie zijn:

  • instemmingsrecht m.b.t. besluiten van de decaan tot het vaststellen van personele regelingen, regelingen op gebied van ARBO en een aantal regelingen ter uitwerking van de CAO;
  • adviesrecht m.b.t. organisatorische aangelegenheden (reorgansaties, herstructurering of samenvoeging van afdelingen e.d.) en financieel-economische aangelegenheden (investeringen, deelnemingen e.d.);
  • informatie- en bespreekrecht; de werkgever heeft een algemene informatieplicht en dient tweemaal per jaar verslag uit te brengen over werkzaamheden en resultaten van 'de onderneming';
  • initiatiefrecht.

Van 1 september 2021 tot 1 september 2023 heeft de onderdeelcommissie de volgende leden:

OC FFTR 1 september 2021 - 1 september 2023
dr. Antonio Cimino voorzitter
drs. Anouta de Groot vicevoorzitter
Lotje Siffels MA secretaris
Nina de Boer MSc MA
Jorien Copier MA
Lena Richter MA
dr. Mathijs van de Sande
drs. Harald Viersen
dr. Lyke de Vries

De OC is te bereiken via oc.fftr@ru.nl.

Facultaire Studentenraad (FSR)

De studentenraad bestaat uit zes studenten. De bevoegdheden van de studentenraad zijn:

  • instemmingsrecht m.b.t. besluiten van de decaan inzake de kwaliteitszorg op gebied van onderwijs en besluiten van de decaan inzake het beleid m.b.t. de studenten en de studentenvoorzieningen in de faculteit;
  • adviesrecht betreffende de uitvoering van het onderwijs en betreffende de zaken waarin de studentenraad instemmingsrecht heeft;
  • informatierecht; de decaan dient de Studentenraad tijdig alle inlichtingen te geven die de raad redelijkerwijs voor de uitoefening van zijn bevoegdheden nodig heeft.

Opleidingscommissies (OLC)

Voor alle opleidingen van de faculteit bestaan opleidingscommissies. Deze worden gevormd door docenten en studenten van de opleiding. De opleidingscommissie brengt advies uit over de onderwijs- en examenregeling, en adviseert de decaan en de onderwijsdirecteur over alle aangelegenheden die het onderwijs van de opleiding betreffen.