Zoek in de site...

Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV)

De Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen wordt gevormd door de leden van de Studentenraad en de Onderdeelcommissie. De bevoegdheden van de FGV zijn:

  • instemmingsrecht m.b.t. besluiten van de decaan tot vaststelling of wijziging van: het faculteitsreglement, de onderwijs- en examenregeling, de inrichting van de kwaliteitszorg inzake onderwijs en onderzoek, het beleidsplan;
  • adviesrecht m.b.t. belangrijke organisatiewijzigingen die de inrichting van de faculteit raken;
  • recht van overleg met de decaan over voorgenomen adviezen aan het College van Bestuur inzake de benoeming van hoogleraren en voorgenomen besluiten tot benoeming van een directeur onderwijs of onderzoek van de faculteit;
  • adviesrecht m.b.t. de ontwikkelingen op gebied van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening en m.b.t. de algemene gang van zaken in de faculteit;
  • informatierecht: de decaan verschaft alle inlichtingen die de Facultaire Gezamenlijke Vergadering redelijkerwijs nodig heeft om haar bevoegdheden te kunnen uitoefenen.

De secretaris van de Facultaire Gezamenlijke Vergadering is Jasper Uiterwaal.

De notulen van de Gezamenlijke Vergadering liggen ter inzage in de koffiehoek op de 15e verdieping van het Erasmusgebouw. Daarnaast zijn deze voor medewerkers te vinden op RadboudNet FTR en voor studenten via de Studentenportal.