Zoek in de site...

Over onze faculteit

Binnen de Radboud Universiteit neemt de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen een bijzondere plaats in. In deze faculteit leren studenten reflecteren over wijsgerige en levensbeschouwelijke vraagstukken. We leiden studenten op tot kritische en geëngageerde academici, die met een bewuste visie op wetenschap en maatschappij verantwoordelijke posities in de samenleving kunnen innemen.

Wat kenmerkt de Nijmeegse faculteit?

In onze faculteit laten we ons leiden door de kernwaarden verantwoordelijkheid en verbondenheid. Die geven richting aan de gewenste manier van werken en aan de manier waarop we met elkaar omgaan, zowel binnen de staf als tussen de staf en de studenten. De lijnen zijn kort, de onderlinge verstandhouding is uitstekend en er is aandacht voor de individuele student. Facultaire evenementen beleven studenten en medewerkers gezamenlijk.

In tegenstelling tot vergelijkbare faculteiten aan andere universiteiten in Nederland, kiest onze faculteit voor een disciplinaire benadering. Onze studenten worden opgeleid tot echte vakspecialisten op het terrein van de filosofie, de theologie of de religiewetenschappen. Vanaf het tweede jaar kunnen zij minoren kiezen waarmee ze hun vakkennis verdiepen of waarmee ze deze verbreden op het terrein van een andere opleiding.

De vragen van het leven

In de filosofie, theologie en religiewetenschappen staan vragen centraal die veel mensen zich weleens stellen: ‘Wat is de zin van mijn bestaan?' ‘Hoe kan ik mijn leven het beste vormgeven?' ‘Heeft de mens een vrije wil?' ‘Is de kennis die ik van de wereld heb geldig?' Onze studenten en medewerkers onderzoeken dit soort vragen en de antwoorden die daarop in de loop van de geschiedenis geformuleerd zijn op wetenschappelijke wijze. Zij zien het daarbij als hun taak om vooroordelen, dogmatische standpunten en ondoordachte meningen kritisch te belichten, aan de kaak te stellen, soms zelfs te bestrijden.

Onderwijs en onderzoek

Een studie volgen aan onze faculteit is intensief. Anders dan bij veel andere wetenschappen buigen de studenten filosofie, theologie en religiewetenschappen zich over eeuwenoude tradities. Concreet betekent dat: veel lezen, met name de bestudering van historische bronnen. Tegelijk ontwikkelen de studenten een kritische houding ten opzichte van die tradities en leren zij de verworven inzichten toe te passen op actuele situaties. Daarvoor is kennis van hedendaagse auteurs en theorieën noodzakelijk. Met die kennis op zak zijn zij in staat om op deskundige wijze inzicht te krijgen in de vragen van het leven.

Ons onderzoek is uitdagend en getuigt van grote deskundigheid. De Nijmeegse filosofie staat bekend om haar uitgebreide expertise op het gebied van de filosofische traditie en op het gebied van de relatie tussen filosofie en de vakwetenschappen. De theologie geniet nationaal en internationaal hoog aanzien vanwege haar hermeneutische studie van het christendom, in heden en verleden. De religiewetenschappen zijn vermaard om de bijzondere kennis van en vaardigheden in het empirische onderzoek naar hoe mensen hun religie beleven in verschillende delen van de wereld.

Maatschappelijk belang

De vakken filosofie, theologie en religiewetenschappen dienen een maatschappelijk belang. Ze willen inzicht bieden, nuance aanbrengen, concepten verhelderen en oplossingen aandragen waar het gaat om morele, culturele, politieke, wetenschappelijke en levensbeschouwelijke vragen die spelen in de maatschappij. Daarom kiest onze faculteit uitdrukkelijk voor deelname aan het publieke debat. Naast onderwijs en onderzoek besteden we ruim aandacht aan de verbreding van onze deskundigheid in maatschappelijke zin. Dat gebeurt onder andere in Radboud Reflects, dat lezingen en debatten organiseert. Lees meer over onze publieksactiviteiten.