Zoek in de site...

1985-2016: CvV & IGS

De voorlopers van de Radboud Gender & Diversiteit Studies zijn het Centrum voor Vrouwenstudies (CVV) en het Institute for Gender Studies (IGS). Het CvV was in werking van 1985-2005. Vanaf 2005 ontstond uit dit centrum het IGS, een interdisciplinair instituut voor onderwijs en onderzoek over vrouwen, gender en seksualiteit, werkzaam van 2005 tot 2016.

Centrum voor Vrouwenstudies

Uit het jaarverslag 2003:

"Het Centrum voor Vrouwenstudies is in 1985 opgericht als een samenwerkingsverband van de faculteiten der Godgeleerdheid, Wijsbegeerte, Letteren, en Sociale Wetenschappen. Eind 1994 is het statuut van de interfacultaire werkgroep Centrum voor Vrouwenstudies vastgesteld en zijn ook de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Managementwetenschappen tot de werkgroep toegetreden. Daarnaast werkt het Centrum voor Vrouwenstudies intensief samen met de hoogleraar Vrouwenstudies Geneeskunde van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCN."

Het CVV was in 1985 een nieuwkomer aan de, toen nog, Katholieke Universiteit Nijmegen. Toch kon voortgebouwd worden op een in Nijmegen vanaf 1977 al bestaande traditie. Met de aanstelling van medewerksters vrouwenstudies, de organisatie van de Winteruniversiteit 1983, de landelijke uitstralingen van de leerstoelhoudster Feminisme en Christendom en het werk van vele andere vrouwenprojecten en organisaties was de tijd rijp geworden voor een verdergaande 'vestiging' van vrouwenstudies aan de KUN.

Toch heeft het Centrum zijn opdracht tot vestiging van vrouwenstudies niet zonder enige vorm van strijd kunnen uitvoeren. Deels vanwege zijn kritische houding tegenover de bestaande wetenschappen, deels vanwege zijn, in die tijd, bijzondere organisatiestructuur van een interfacultair samenwerkingsverband ondervond het Centrum weerstand in zijn poging zich een duidelijke plaats te verwerven aan de KUN.

Het doel van de werkgroep Centrum voor Vrouwenstudies was het bevorderen, coördineren en integreren van vrouwenstudies in het onderzoek, het onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening van de universiteit en in het bijzonder in de deelnemende faculteiten.

Institute for Gender Studies

Vanuit het CVV ontstond in 2005 het Intstitute for Gender Studies. "Zijn missie is het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis over en inzichten in gender, genderrelaties en seksualiteit en het beschikbaar stellen daarvan aan de maatschappij. Gender is een cruciale factor in de ordening van maatschappij en cultuur en nauw verweven met andere vormen van diversiteit zoals klasse, leeftijd of etniciteit en daarmee van grote invloed op het leven van mensen. Het IGS doet hiernaar zowel fundamenteel als toegepast onderzoek met een disciplinair en interdisciplinair karakter. De focus van onderzoek ligt op de dynamiek van gender en seksualiteit en richt zich op zowel de individuele als de collectieve actoren van verandering en op de sociale, politieke en culturele omstandigheden waaronder deze veranderingen plaatsvinden.

Prof. dr. C. Halkes Scriptieprijs

De prof.dr. C. Halkes Scriptieprijs is in 1995 door het Institute for Gender Studies ingesteld ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan. De prijs is vernoemd naar prof. dr. Catharina Halkes, voormalig bijzonder hoogleraar 'Feminisme en Christendom' en een van de grondlegsters van vrouwenstudies aan de Radboud Universiteit. De prijs, bestaande uit publicatie van de scriptie en een geldbedrag, werd tot en met 2011 eens per drie jaar uitgereikt.