Zoek in de site...

Cursussen voor promovendi

Radboud Gender & Diversity Studies verzorgt onderwijs voor promovendi op het gebied van genderstudies. Doelstelling van dit onderwijs is promovendi een opleiding te geven ter ondersteuning van hun onderzoek en ter bevordering van de kwaliteit daarvan.
Wij verzorgen een PhD seminar Interdisciplinary Gender Studies en elke twee jaar een PhD course on Gender and Research Methodologies in Social Sciences.

Radboud Gender & Diversity Studies participeert in de Netherlands Research School for Gender Studies, een landelijk samenwerkingsverband en graduate school gender studies.


PhD seminar Interdisciplinary Gender Studies

Doelstellingen:

  • Verdieping van de inhoudelijke kennis over genderstudies vanuit een multi­discipli­nair per­spec­tief.
  • Het kunnen verwerken van inzichten op het gebied van genderstudies in eigen onder­zoek.
  • Het bieden van begeleiding bij het opzetten, uitvoeren, en pre­sen­teren van onder­zoeksproje­cten, en bij het rapporteren hierover in een proef­schrift.
  • Integratie van de verschillende onderzoeksactiviteiten in het onder­zoeks­pro­gram­ma van het Radboud Gender & Diversity Studies.

Inhoud:
In deze cursus wordt literatuur bestudeerd en besproken over begrips- en theo­rie­vorming, methoden en technieken, wetenschappelijke vooronder­stel­lingen en rap­portagetechnieken. Daarnaast zullen vooral onderzoeks­vor­deringen en resul­taten van de deelnemers gepresenteerd, bekritiseerd en verdedigd worden. Centraal staat daarbij steeds de poging om inzich­ten vanuit genderstudies te integreren met in­zichten uit de eigen discipline van de deelnemers.

Onderwijsniveau: postdoctoraal
Aantal deelnemers: maximaal 15
Tijdstip: zal worden vastgesteld in overleg met de deelnemers
Toetsingsvorm: participatie in de discussies, referaat, werkstukken
Aantal studiepunten: 6

Bijzonderheden: de cursus is verplicht voor alle promovendi van Radboud Gender & Diversity Studies en voor degenen die door een medewerker van Radboud GDS (me­de)bege­leid worden. Andere promovendi aan de Radboud Universiteit Nijmegen die onderzoek verrich­ten op het gebied van genderstudies kunnen worden toegelaten voor zover er nog plaats is.

Docent: prof. dr. M.C.L. Van den Brink

Netherlands Research School for Gender Studies

Sinds 1995 werken de genderstudies-instituten en individuele onderzoekers en docenten genderstudies in Nederland samen in de Netherlands Research School Gender Studies (NOG).
De graduate school verzorgt jaarlijks:

  • een inleidende interdisciplinaire cursus over gendertheorieën
  • een inleidende interdisciplinaire cursus met accent op methodolo­gie
  • meerdere thematisch specifieke cursussen, afhankelijk van de behoef­ten van de promovendi, vaak met een disciplinair karak­ter
  • individuele onderzoeksbegeleiding
  • congressen, studiedagen, lezingen en colloquia

Voor meer informatie: NOG