Zoek in de site...

Acceptatie homoseksualiteit

Rapporten

Het kabinetsbeleid is erop gericht de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland te vergroten. Op verzoek van het kabinet heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een overzicht geschetst van de huidige stand van zaken. Hoe denkt de Nederlandse bevolking tegenwoordig over homoseksualiteit? Welke ontwikkelingen doen zich op dat terrein voor? En welke knelpunten zijn er? Op basis van onderzoek onder de algemene bevolking en onderzoek onder homo- en biseksuele mannen en vrouwen, jongens en meisjes is hiervan een gedetailleerd beeld geschetst.

Op basis van informatie uit grootschalige bevolkingsenquêtes en meer diepgaande interviews met heterojongeren wordt een beeld gegeven van de houding van de Nederlandse bevolking tegenover homoseksualiteit. Aan homo- en biseksuele mannen en lesbische en biseksuele vrouwen is bovendien gevraagd in hoeverre zij zich geaccepteerd voelen of mogelijk ook negatieve ervaringen hebben opgedaan in verband met hun seksuele voorkeur. Onder de webnaam SameFeelings is ook uitgebreid onderzoek gedaan naar ervaringen van homojongeren. Ten slotte zijn er interviews gehouden met sleutelpersonen uit vijf minderheidsgroepen: behoudend protestanten en Surinaamse, Marokkaanse, Turkse en Chinese Nederlanders. Hoe wordt er in die kringen omgegaan met homoseksualiteit en is dat in de afgelopen decennia veranderd?

Deze publicatie geeft een overzicht van veranderingen in de manier van omgaan met homoseksualiteit onder (behoudende) protestanten van diverse pluimage. De auteur, theoloog en historisch socioloog, beschrijft hoe protestantse opinieleiders vanaf 1959 belangrijke bijdragen leverden aan de inburgering van 'de homofiele medemens'. Maar ook laat hij zien hoe het aanvaarden of juist afwijzen van homoseksualiteit een religieuze identity marker is geworden tussen én binnen geloofsgemeenschappen. Over weinig andere onderwerpen botsen protestanten zo vaak - en zo hard.

Zie ook de 'Gender & religie' pagina

Een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam in 2007. Voor het onderzoek zijn daders geïnterviewd, dossiers van politie, reclassering en rechtbank bestudeerd, gesprekken gevoerd met jongeren die tot risicogroepen behoren en zijn vragenlijsten afgenomen onder Amsterdamse scholieren. Ook is een analyse gemaakt van alle incidenten die door het homonetwerk  Roze in Blauw  van de politie Amsterdam-Amstelland zijn aangemerkt als homogerelateerd. Conclusie is dat het antihomoseksuele geweld in Amsterdam een ernstig en serieus probleem is. Homoseksuelen zijn met een duidelijke regelmaat slachtoffer van geweld in Amsterdam. Uitspraken over een stijging van het geweld of de ernst van het probleem in Amsterdam ten opzichte van andere plaatsen zijn moeilijk vanwege schaarse en onvergelijkbare cijfers.

Vergelijkingen van de seksuele gezondheid in Nederland met andere landen in de wereld.

In dit boekje zijn de belangrijkste feiten en cijfers over seksuele gezondheid in Nederland op een rij gezet. Het is gericht op beleidsmakers en professionals en omvat allerlei aspecten van seksualiteit. Aan de orde komen onder andere opvattingen over seksualiteit, seksualiteit in de media, anticonceptie, zwangerschap, geslachtsziekten, seksueel geweld, hulpverlening, transgenderisme, homo- en biseksualiteit.

Onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Deze studie beschrijft de houding van Nederlanders ten opzichte van homo's en lesbiennes en hun cultuur, zowel in het heden als in het recente verleden. Ook is er een korte beschrijving van de geschiedenis van de homoseksualiteit in Nederland.

Het SCP heeft onderzoek gedaan naar de houding van de Nederlandse bevolking ten opzichte van homoseksualiteit, eerder dit jaar gepubliceerd onder de titel 'Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland'. Voor dit onderzoek is een literatuurstudie verricht en dit werkdocument bevat het verslag daarvan. Er wordt ingegaan op de vraag welke kwesties van belang zijn voor het onderzoeken van de houding tegenover homoseksualiteit. Ook komt aan de orde welke verklaringen er zijn voor een negatieve houding tegenover homoseksualiteit en wat de gevolgen daarvan zijn voor homoseksuele mannen en vrouwen.

Op basis van informatie uit bevolkingsenquêtes, interviews onder homoseksuele vrouwen en mannen en analyse van internetfora is voor het eerst een breed overzicht geschetst van de acceptatie van homoseksuelen in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat homoseksualiteit weliswaar niet in alle, maar wel in brede lagen van de bevolking wordt geaccepteerd.  Tegelijkertijd wordt van hen verwacht dat ze zich aanpassen aan de codes van de dominante (heteroseksuele) samenleving. En veel homo's en lesbische vrouwen doen dat ook. Men mag wel 'zo' zijn, maar moet verder 'gewoon' doen.

Artikelen