GPM geeft inzicht in de wereld waarin wij leven

Veranderende relaties tussen mens en omgeving

Ben je geïnteresseerd in hoe mensen omgaan met hun leefomgeving, zowel in Nederland als daarbuiten? Wil je een bijdrage leveren aan een betere wereld en een duurzame inrichting van de ruimte? Vond je aardrijkskunde of maatschappijleer een interessant vak op school? Dan is geografie, planologie en milieu in Nijmegen misschien wel de opleiding voor jou.

Geografen, planologen en milieuwetenschappers houden zich bezig met de inrichting van de ruimte, waarin wij en andere mensen leven, zowel dichtbij als veraf. Die inrichting verandert voortdurend. Een voorbeeld. Nederland kent een steeds ongelijkere ontwikkeling van de bevolking. De Randstad groeit nog steeds met meer dan 100.000 personen per jaar. Daarbuiten laten alleen sommige middelgrote steden nog wat groei zien, maar krijgen de meeste gemeenten te maken met een krimpende bevolking. De inrichting van de ruimte moet aan die groei en krimp worden aangepast. Voor de toch al volle Randstad moeten er nieuwe woningen, werkvoorzieningen, winkels, recreatiegebieden en (spoor)wegen komen. Dé grote uitdaging is die te realiseren op een kleine ruimte en tegelijk de kwaliteit van de leefomgeving te behouden of te verbeteren. Voor krimpregio’s moeten er plannen komen om de krimp te begeleiden en die gebieden leefbaar te houden. Wat doe je met de vrijkomende ruimte in woonwijken en op bedrijventerreinen? Hoe hou je het voorzieningenniveau op peil? Hoe bewerkstellig je dat bedrijven en (jonge) mensen blijven?

Een heel ander voorbeeld. Eén van de megatrends in de wereld is globalisering van productie. Die leidt tot enorme verschuivingen in productiepatronen en verhoudingen tussen landen. Terwijl in westerse landen oude industriegebieden wegkwijnen en een nieuwe toekomst nodig hebben, schieten in China de megasteden als paddenstoelen uit de grond. De industriële productie groeit daar explosief met veel negatieve gevolgen voor water, bodem en lucht. Over de hele wereld zoeken de Chinezen naar energie, grondstoffen en voedsel. In Afrika en Latijns-Amerika kopen ze miljoenen hectaren landbouwgrond op met grote gevolgen voor de lokale voedselvoorziening en economie.

Eén opleiding, drie invalshoeken

Dit zijn twee voorbeelden uit de tientallen waar Nijmeegse geografen, planologen en milieuwetenschappers zich mee bezighouden. Centraal hierbij staat de (veranderende) relatie tussen mens en omgeving, de samenhang tussen verschillende schaalniveaus, van lokaal tot globaal, en de kwaliteit van de leefomgeving. In meer detail analyseren geografen het ruimtelijk gedrag van mensen, bedrijven en instellingen; we richten ons bij GPM vooral op de betekenis van grenzen, en globale ketens van migratie en bedrijfsleven. Planologen onderzoeken hoe je kunt ingrijpen in ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij in Nijmegen het accent ligt op innovatieve vormen van gebiedsontwikkeling en nieuwe (ook grensoverschrijdende) planningsinstrumenten. Daarnaast onderzoeken  planologen samen met geografen nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling en planning. Milieuwetenschappers kijken naar gevolgen voor natuur en milieu, en werken aan transities richting een meer duurzame wereld; de kernthema’s in Nijmegen zijn klimaat, energie en water.

Omdat geografen, planologen en milieuwetenschappers zich vanuit verschillende invalshoeken met dezelfde thema's bezighouden en in de beroepspraktijk veel samenwerken start de studie in Nijmegen met één gezamenlijke opleiding. Het bachelorprogramma begint met een gemeenschappelijk programma van anderhalf jaar. Daarna kunnen studenten zich geleidelijk aan specialiseren in één van de drie richtingen. Ook is het mogelijk om je verder thematisch te profileren in de richting van bijv. stedelijke ontwikkeling, ontwikkelingsvraagstukken, Europa, grenzen of milieubeleid. De master bestaat vervolgens uit drie grotendeels Engelstalige opleidingen, met ieder diverse specialisaties: Human Geography (zes specialisaties), Spatial Planning (vijf specialisaties) en Environment and Society Studies (vier specialisaties).

Wat kun je ermee worden?

Geografen, planologen en milieuwetenschappers vinden werk in veel sectoren van de maatschappij: adviesbureaus (Haskoning, Arcadis, Grontmij, DHV), projectontwikkelaars, woningcorporaties, overheden (ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen), onderwijs (van middelbare scholen tot universiteiten), onderzoeksinstellingen (Planbureau voor de Leefomgeving), maatschappelijke organisaties (Natuur & Milieu, Novib). Je komt ze tegen in de meest uiteenlopende functies omdat ze als weinig anderen in staat zijn om ontwikkelingen, sectoren en specialismen te verbinden. In Nijmegen hebben ze vanaf het begin geleerd om integraal en multidisciplinair te denken.

Geografie, planologie en milieu (GPM) in Nijmegen

  • Inzicht in de veranderende relatie tussen mens en omgeving, en de (bij)sturing van ruimtelijke ontwikkelingen
  • Eerste anderhalf jaar gemeenschappelijk; daarna specialisatie in de richting van sociale geografie, planologie of milieu-maatschappijwetenschappen.
  • Uitdagend en kleinschalig onderwijs
  • Activerende werkvormen
  • Veel contact met docenten
  • Breed aanbod van masterspecialisaties -zes bij sociale geografie, vier bij planologie en twee bij milieu-maatschappijwetenschappen (Deze specialisaties zijn grotendeels in het Engels, onderdeel van de Master programma’s Human Geography, Spatial Planning, Environment and Society)
  • Gezellige, moderne campus en een leuke stad

Studievereniging Mundus

In je studietijd wil je meer dan alleen colleges volgen en studeren voor tentamens. Voor studenten geografie, planologie en milieu organiseert studievereniging Mundus gezelligheidsheidsactiviteiten (borrels, feesten, weekends, sportwedstrijden) en studiegerelateerde activiteiten zoals excursies en lezingen.

Lees meer: Over studievereniging Mundus.