Zoek in de site...

Wijk van de toekomst

Hoe maak je een wijk inclusief voor kwetsbare groepen?

De klassieke verzorgingsstaat moet plaats maken voor een 'participatiesamenleving', zo zei koning Willem-Alexander in zijn eerste troonrede in 2013. Burgers zouden meer zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leven en omgeving. De overheid is er om die zelfredzaamheid van de burger te ondersteunen. De omslag in denken naar eigen verantwoordelijkheid heeft grote gevolgen gehad voor de leefbaarheid in de wijken. Mensen die voorheen in bejaardentehuizen of zorginstellingen verbleven, moeten het voortaan in een gewone leefomgeving zien te redden. Maar deze groeiende groep kwetsbare mensen (bijv. bejaarden, mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische of psychiatrische beperking) kan soms moeilijk voor zichzelf zorgen, hetgeen gevolgen kan hebben voor de leefbaarheid in de wijk. Tegelijkertijd kunnen ook vooroordelen bij de overige wijkbewoners een succesvolle integratie van deze nieuwe groepen belemmeren.

In Nijmegen hebben woningbouwcorporaties en GGZ-instellingen de handen ineengeslagen om aan gezamenlijke oplossingen te werken. Veelal wordt er in dit verband met warme woorden gesproken over ‘de inclusieve wijk’. Maar hoe maak je een wijk inclusief voor kwetsbare groepen? Hoe betrek je burgers in de ontwikkeling van de wijk? Hoe ga je om met probleemgedrag van mensen met een psychiatrische achtergrond? En wat is precies de rol van woningbouwcorporaties en zorginstellingen die ieder zo hun eigen perspectieven en belangen hebben? Dit is een denktank waarin verbinding, creativiteit en inspireren centraal staan.

Jullie gaan op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden in Nederland en het buitenland en komen zelf met creatieve en concrete ideeën die van waarde kunnen zijn voor de Nijmeegse casus. Een belangrijke kwestie is vervolgens hoe zo’n door jullie samengestelde toolbox van best practices het beste gepresenteerd en vormgegeven kan worden. Hoe verleid je de betrokken instellingen om jullie ideeën ook daadwerkelijk te gaan gebruiken en om de samenwerking met elkaar daadwerkelijk gestalte te geven?

In deze denktank richten jullie je specifiek op de locatie van Pro Persona aan de Nijmeegse Baan. Maar de uitdaging is ook om met activiteiten, aanbevelingen en ideeën te komen die op bredere schaal toegepast kunnen worden in andere wijken en steden.

Het kick-off weekend van deze denktank is op vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 2020 in het Dominicanenklooster in Huissen. Dit is een verplicht onderdeel van de denktank. Vervolgens vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats op dinsdagavonden van 18.30 tot 20.30. De begeleiders zijn daarbij om de week aanwezig. Onderdeel van de denktank is een vierdaagse studiereis (meer informatie volgt).

Begeleiders:
dr. Harm Kaal, universitair docent politieke geschiedenis 
Tim Houwen, programmaregisseur Radboud Honours Academy