Radboud Universiteit
Zoek in de site...

ANBI-gegevens Radboud Fonds

De naam van de instelling
Stichting Radboud Fonds

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?
Radboud Fonds

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer
857028923

Postadres
Postbus 9102
6500 HC  Nijmegen

Bezoekadres
Geert Grooteplein Noord 9
6525 EZ  Nijmegen

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI
De doelstellingen van het Radboud Fonds luiden:

  1. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en studentenleven binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc; alsook het blijven verbeteren van patiëntenzorg binnen het Radboudumc
  2. Het instelling van specifieke leerstoelen bij de RU en Radboudumc;
  3. Het administreren, beheren en alloceren van gelden afkomstig van het bedrijfsleven, fondsen en particulieren, mede op basis van voorstellen die door de RU en/of het Radboudumc en/of door de daaraan gelieerde fondsenwervingsbureaus zijn ontwikkeld op basis van de (eventueel) aan deze gelden gestelde voorwaarden;
  4. het realiseren, administreren en beheren van alsmede het uitvoering geven aan fondsen op naam op basis van de door de instellers van de fondsen op naam gestelde voorwaarden;
  5. Het bevorderen van interactieve samenwerking tussen de RU, het Radboudumc en de maatschappij, nationaal en internationaal, waaronder begrepen het bereiken, mobiliseren en binden van betrokkenen in het domein van de RU en het Radboudumc;
  6. de maatschappij door voorlichting bewust (blijven) maken van het belang van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en verdere verbetering van patiëntenzorg;
    en voorts al hetgeen direct of indirect met het vorenstaande verband houdt.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het beleidsplan is hier (pdf, 103 kB) te downloaden.

Statutair vastgelegde bestuursfuncties
Voorzitter, secretaris en penningmeester

Namen van de bestuurders
De namen en functies van de bestuurders van het Radboud Fonds zijn hier te vinden.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten mits die kosten ook zijn opgenomen in de voor dat jaar vastgestelde begroting. Voor het beloningsbeleid van personeel van de Radboud Universiteit en het Radboudumc wordt verwezen naar de respectievelijke CAO regelingen: hier voor de Radboud Universiteit en hier voor het Radboudumc.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een overzicht van wetenschappelijk onderzoek en projecten die gesteund zijn door het Radboud Fonds vindt u in het meest recente jaarverslag (pdf, 454 kB).

Financiële verantwoording
De financiële jaarverslagen van het Radboud Fonds vindt u hieronder.

2021
Jaarrekening (pdf, 519 kB)
Standaardformulier (pdf, 233 kB)

2020
Jaarrekening (pdf, 454 kB)
Standaardformulier (pdf, 263 kB)

2019
Jaarrekening (pdf, 301 kB)
Beoordelingsverklaring (pdf, 300 kB)

2018
Jaarrekening (pdf, 680 kB)

2017
Jaarrekening (pdf, 586 kB)

Jaarbeeld
De jaarbeelden van Radboud Fonds vindt u hieronder.

2021
Jaarbeeld Radboud Fonds 2021 (pdf, 1,8 MB)

2020
Jaarbeeld Radboud Fonds 2020 (pdf, 817 kB)

>  ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie ook de website anbi.nl