Individuele invulling denktank - Onderzoeksstage

Je kunt ervoor kiezen om de denktank een individuele invulling te geven en te kiezen voor een individuele onderzoeksstage. Tijdens een individuele onderzoeksstage werk je niet alleen aan een bestaand onderzoeksproject dat gerelateerd is aan het thema van de minor of - als je m.i.v. 2024 kiest voor de vrije minor - bij je majoropleiding, maar ga je vooral ook aan de slag met het zichtbaar maken van de maatschappelijke relevantie van dit project (valorisatie). Zo werk je aan dezelfde leerdoelen als tijdens de denktank.

Ingangsvoorwaarden

Voor de denktanks in semester 2 geldt met ingang van collegejaar 2024-2025 geen ingangsvoorwaarde meer.

Voor de denktank in semester 1 (LET-LETMI-DT00) geldt nog wél een ingangsvoorwaarde en dus ook als je deze individueel wilt invullen. Ingangsvoorwaarde voor (de individuele invulling van) de denktank in semester 1 is dat je een themacursus (LET-LETMI-TH%) óf de cursus Study Abroad: Academia and Society (LET-LETMI-RF12) hebt behaald.

Voldoe je daar niet aan, maar wil je wel (een individuele invulling van) de denktank in semester 1 doen, vraag dan bij de examencommissie een uitzondering op de volgtijdelijkheid aan. 

Tijdpad

Let op: als je een individuele invulling overweegt, hou dan rekening met het tijdpad. Het regelen van een individuele invulling kost minimaal 2 tot 3 maanden en vraagt om het indienen van een verzoek bij de examencommissie. Dit verzoek moet voor een stage in het eerste semester uiterlijk 15 juli ingediend zijn en voor een stage in het tweede semester uiterlijk 15 december.

Eisen

Aan de individuele invulling van de denktank besteed je - net als aan de denktank - 280 uur. Dit is inclusief het opstellen van en werken aan het onderzoeksplan en -rapport, het eindproduct en de evaluatie.

Houd de onderstaande checklist bij de hand tijdens het vinden van een onderzoeksstage:

 • Kan ik met mijn beoogde stageplaats alle in de onderstaande tabelgenoemde leerdoelen bereiken?
 • Past het onderzoeksproject bij het thema van de minor of - als je m.i.v. 2024 kiest voor de vrije minor - bij je majoropleiding?
 • Bedraagt de omvang van mijn stage (incl. de afronding) 280 uur?

Leerdoelen

Na afloop kun je:

 • de maatschappelijke relevantie van een wetenschappelijk onderzoeksproject zichtbaar maken in de dagelijkse onderzoekspraktijk;
 • in overleg met de begeleider en de onderzoeksgroep een onderzoeksplan opstellen voor een onderzoeksproject, waarin je het project definieert en afbakent en de activiteiten beschrijft en plant;
 • in overleg met de begeleider en de onderzoeksgroep taken verdelen en uitvoeren en hierbij constructief samenwerken;
 • de resultaten van het onderzoek op een heldere en voor de samenleving relevante manier presenteren;
 • reflecteren op je eigen kwaliteiten en op de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt bij het werken in een onderzoeksgroep en het uitvoeren van het onderzoek.

Afronding en beoordeling

 1. Onderzoeksplan & artikel
  De focus van jouw onderzoeksstage ligt op het doen van wetenschappelijk onderzoek naar een maatschappelijk relevante kwestie. In het onderzoeksplan beschrijf je de opzet van je onderzoek, ga je in op de relevantie van jouw vraag en het overige onderzoek in de onderzoeksgroep in relatie tot het thema van de minor en zet je uiteen hoe je te werkt wilt gaan (incl. tijdpad). De uitkomsten van je onderzoek presenteer je in een wetenschappelijk artikel.
 2. Eindproduct
  Met behulp van het onderzoeksplan kom je tot een antwoord op de onderzoeksvraag. Vervolgens is het zaak dat je deze uitkomsten op een heldere en voor de samenleving relevante manier kunt presenteren. Hierbij mag je zo creatief zijn als je wilt: het eindproduct hoeft geen schriftelijk product te zijn, maar kan ook de vorm van een poster, infographic, video, animatie, … hebben. Overleg je keuze wel vooraf met je begeleider.
  Houd bij de keuze voor de vorm en inhoud van het eindproduct duidelijk je beoogde doelgroep (het brede publiek) voor ogen.
  Meer informatie over wat je m.b.t. het eindproduct in moet leveren vind je in het bijgevoegde Factsheet (pdf).
 3. Evaluatie
  Na afloop reflecteer je in een kort verslag op je stage. Deze evaluatie bevat het volgende: 
  • een beknopt overzicht waaruit blijkt wat je geleerd hebt van het werken in een team;
  • een beknopt overzicht waaruit blijkt wat je geleerd hebt van het uitvoeren van het onderzoek;
  • een beknopt overzicht waaruit blijkt wat je geleerd hebt van tegenslag en mislukkingen tijdens het proces.

Omdat bij (de individuele invulling van) de denktank het proces van samenwerking, probleemverkenning en ontwikkeling van een eindproduct minstens even belangrijk is als het resultaat, wordt de stage beoordeeld met een voldaan/niet voldaan. Je krijgt dus geen cijfer.

Onderzoek bij Letteren

Meer informatie over lopende onderzoeksprojecten binnen de Faculteit der Letteren kun je vinden op de websites van de twee onderzoeksinstituten:

Centre for Language Studies

Radboud Institute for Culture & History