Individuele invulling denktank - Stage bij bedrijf of organisatie

Je kunt ervoor kiezen om de denktank een individuele invulling te geven en te kiezen voor een individuele stage bij een bedrijf of organisatie. Tijdens die stage werk je aan dezelfde leerdoelen als tijdens de denktank en ga je dus aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk van de organisatie of het bedrijf dat gerelateerd is aan het thema van je minor of - als je m.i.v. 2024 kiest voor de vrije minor - aan je majoropleiding.

Ingangsvoorwaarden

Voor de denktanks in semester 2 geldt met ingang van collegejaar 2024-2025 geen ingangsvoorwaarde meer.

Voor de denktank in semester 1 (LET-LETMI-DT00) geldt nog wél een ingangsvoorwaarde en dus ook als je deze individueel wilt invullen. Ingangsvoorwaarde voor (de individuele invulling van) de denktank in semester 1 is dat je een themacursus (LET-LETMI-TH%) óf de cursus Study Abroad: Academia and Society (LET-LETMI-RF12) hebt behaald.

Voldoe je daar niet aan, maar wil je wel (een individuele invulling van) de denktank in semester 1 doen, vraag dan bij de examencommissie een uitzondering op de volgtijdelijkheid aan. 

Tijdpad

Let op: als je een individuele invulling overweegt, hou dan rekening met het tijdpad. Het regelen van een individuele invulling kost minimaal 2 tot 3 maanden en vraagt om het indienen van een verzoek bij de examencommissie. Dit verzoek moet voor een stage in het eerste semester uiterlijk 15 juli ingediend zijn en voor een stage in het tweede semester uiterlijk 15 december.

Eisen

Aan de individuele invulling van de denktank besteed je - net als aan de denktank - 280 uur. Dit is inclusief het opstellen van en werken aan het projectplan, het portfolio en het eindproduct. De verhouding meewerken in het bedrijf of de organisatie vs. werken aan je projectplan kan per student verschillen, maar zet bij de gesprekken met de stageaanbieder in op min. 70% van de tijd werken aan het maatschappelijk vraagstuk. Vraag dus ook echt aan je contactpersoon welk vraagstuk bij hen leeft; dat vergroot de bereidheid om jou tijd te geven hieraan te werken.

Houd de onderstaande checklist bij de hand tijdens het vinden van een stageplaats:

 • Kan ik met mijn beoogde stageplaats alle in de onderstaande tabel genoemde leerdoelen bereiken?
 • Past het maatschappelijke vraagstuk waar ik mee aan de slag ga tijdens mijn stage bij het thema van mijn minor of - als je m.i.v. 2024 kiest voor de vrije minor - bij mijn majoropleiding?
 • Bedraagt de omvang van mijn stage (incl. de afronding) 280 uur?

Leerdoelen

Na afloop kun je:

 • inzichten en oplossingen bieden voor een maatschappelijk vraagstuk binnen je stagebedrijf of -organisatie door jouw kennis en vaardigheden in te zetten in een (onderzoeks)project;
 • een projectplan opstellen voor een (onderzoeks)project, waarin je het project definieert en afbakent en de projectactiviteiten beschrijft en plant;
 • in een maatschappelijke organisatie met collega’s taken verdelen en constructief samenwerken;
 • de resultaten van het (onderzoeks)project op een heldere en voor de samenleving relevante manier presenteren;
 • reflecteren op je eigen kwaliteiten en op de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt bij het werken in een team en het uitvoeren van het project.

Afronding en beoordeling

 1. Projectplan & portfolio (ca. 4800 woorden)
  Net als in de denktank werk je ook bij de individuele stage aan een maatschappelijk vraagstuk. Gebruik een projectplan om inzichtelijk te maken uit welke stappen het project bestaat: wat moet wanneer gebeuren?
  Het is bij projectmatig werken van belang dat van ieder deelproject wordt afgesproken wat de doelen ervan zijn, wanneer deze behaald dienen te worden (tijdpad) en wat daarvoor nodig is. Onthoud daarbij dat het projectplan een dynamisch document is, dat tussentijds zal moeten worden bijgesteld en aangepast.
  Voor zowel het projectplan als voor het tijdpad zijn formats beschikbaar (zie hieronder). De documentatie die laat zien dat je een tussenstap hebt gezet of een product/deelproject hebt afgerond bundel je in een portfolio, waar je tijdens je stage aan werkt en wat de basis vormt voor het overleg met de docentbegeleider van de RU. Meer informatie over de inhoud van het portfolio vind je in het Factsheet (pdf).
  Format projectplan (pdf)Format tijdpad (pdf)

   

 2. Eindproduct
  Met behulp van het projectplan en de deelprojecten kom je tot een antwoord op het maatschappelijke vraagstuk dat speelt bij je stagebedrijf of -organisatie. Het eindproduct is het antwoord op die vraag en de vorm waarin je dat uiteindelijk aan jouw stagebedrijf of -organisatie terugkoppelt. De precieze vorm hangt dus af van de vraag en wensen van jouw stagebedrijf of -organisatie.

Omdat bij (de individuele invulling van) de denktank het proces van samenwerking, probleemverkenning en ontwikkeling van een eindproduct minstens even belangrijk is als het resultaat, wordt de stage beoordeeld met een voldaan/niet voldaan. Je krijgt dus geen cijfer.