Books in Black Wooden Book Shelf
Books in Black Wooden Book Shelf

Onderzoek

Onderzoek van Institute for Science Education (ISE) richt zich op vakspecifiek denken in bètavakken en op praktische kennis en vaardigheden van bètadocenten. ISE geeft prioriteit aan onderzoek in vakspecifieke en onderwijskundige innovaties, waarbij veel praktijkgerichte projecten worden uitgevoerd in samenwerking met belanghebbenden, met name Nederlandse scholen.

Onderzoeksfocus

Het onderzoek van ISE, voornamelijk ontwerpgericht, richt zich op het creëren van wetenschappelijke kennis en onderwijsproducten. Dit onderzoek is collaboratief en betrekt onderwijsinstellingen en leraren. Activiteiten beslaan verschillende domeinen, voornamelijk in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, en zijn vakspecifiek. Er worden inspanningen geleverd om het onderzoeksprofiel te versterken door integratie van universitaire wetenschapseducatie en door adoptie van een interdisciplinaire, STEM-gebaseerde benadering.

Thema's

Belangrijke lopende onderzoeksthema's bij ISE zijn:

 • Ontwerpgericht leren.
 • Wetenschappelijke geletterdheid en burgerschapseducatie.
 • Digitale geletterdheid en computationeel denken.
 • Onderwijs voor duurzame ontwikkeling.
 • Pedagogische vakinhoudelijke kennis van docenten.

Projecten

Het Insitute for Science Education is betrokken bij de volgende projecten.

 • Someone who is writing on a blackboard

  DoSE: Development of STEAM education

  DOSE wil Europese scholen leiden bij het verbeteren van bestaande STEAM-benaderingen en hen begeleiden bij het stimuleren van de interesse en vaardigheden van jonge Europeanen in STEAM (Wetenschap, Technologie, Techniek, Kunst en Wiskunde).

 • Faculty of Science placeholder

  Versterking van onderzoekspractica in het voortgezet onderwijs

  Dit project bevordert praktisch leren in voortgezet onderwijs via de EOES, verbetert schoolexperimenten en integreert de olympiade in het curriculum. Het stimuleert interdisciplinair werken en talentontdekking bij leerlingen.

 • TeaEdu4CT logo

  TeaEdu4CT

  Dit project heeft als doel educatief materiaal te ontwikkelen om toekomstige leraren CT (Computationeel Denken) te onderwijzen. Binnen het consortium richt het team van de Radboud Universiteit zich op de ontwikkeling van Module O2 en O5.

 • Faculty of Science placeholder

  Computationeel en Wiskundig Denken

  Het project onderzoekt hoe een onderwijs-leerstrategie gericht op het gebruik van digitale hulpmiddelen 16-17-jarige vwo-leerlingen kan ondersteunen bij het ontwikkelen van computationele denkvaardigheden in lessen zuivere en toegepaste wiskunde.

Dudoc-Bèta programma

Als eerstegraads bètadocent kun je vier jaar lang, drie dagen per week, bètadidactisch onderzoek doen met een Dudoc-Bèta promotiebeurs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Gedurende de onderzoeksperiode krijgt je school een subsidie om een vervanger aan te stellen. Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gecoördineerd door de Radboud Universiteit.

Het biedt eerstegraads docenten in de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica en NLT (Natuur, Leven en Technologie) de kans om naast hun onderwijstaak promotieonderzoek te doen. Dit onderzoek dient vakdidactisch te zijn, op het snijvlak van onderwijsonderzoek en vakspecifiek onderzoek in de STEM-disciplines.

Het Dudoc-Bèta programma valt onder de verantwoordelijkheid van Erik Barendsen. De projectleider is Floor Binkhorst en het programma wordt ondersteund door Simone Meeuwsen.

 • DUDOC-Bèta deelnemers 2022-2026

  Dudoc-Bèta 2022

  Dudoc-Bèta cohort 2022-2026 stelt eerstegraads vo-docenten in de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica en NLT (Natuur, Leven en Technologie) in de gelegenheid om naast hun baan als docent een promotieonderzoek uit te voeren.

Research Data Management

Research Data Management (RDM) richt zich op het verzamelen, opslaan, beschermen en beschikbaar stellen van onderzoeksgegevens voor hergebruik of reproductie. De universiteit benadrukt het belang van duidelijke, nauwkeurige en veilige gegevensbeheerprocessen. Ter ondersteuning hiervan heeft de universiteit een algemeen RDM-beleid geïmplementeerd, dat de basis vormt voor meer gedetailleerde gegevensbeheerbeleid binnen de verschillende instituten, waaronder het Institute for Science Education.

Voor meer informatie, neem contact op met Mara Seali.

Documenten

Data Policy ISE

Data Protocol ISE