Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Harmjan Lammers

Samenhang in het biologieonderwijs - een leerprogressie vanuit kernvragen van begin PO tot einde VO

Promotor: Prof. dr. ir. F. J. J. M. Janssen (UL/ICLON), en dagelijks begeleider: Dr. M. Dam (UL/ICLON)

Onderzoek laat zien dat het biologieonderwijs momenteel weinig samenhang bevat. Diverse benaderingen om curriculaire samenhang aan te brengen zoals de concept-contextbenadering hebben tot op heden in beperkte mate geleid tot meer samenhang. In de hier gepresenteerde studie wordt vanuit nieuwe inzichten een volgende stap gemaakt om tot een nieuwe innovatieve manier van samenhang te komen. Samenhang is hierbij gebaseerd op een overkoepelend idee dat aan de biologie ten grondslag ligt en aan de hand van vragen in biologische manieren van denken en werken met achterliggende concepten wordt uitgewerkt (een perspectief). Experts in de biologie hebben namelijk een samenhangend netwerk van concepten paraat en blijken complexe situaties te bevragen vanuit min of meer vaste biologische manieren van denken. In dit onderzoek zal de overkoepelend idee in de biologie via bijbehorende denkmanieren worden uitgewerkt zodat het als onderlegger van een ontwikkelingsgerichte leerprogressie in het biologieonderwijs kan fungeren lopend vanaf de onderbouw van het primair onderwijs (PO) tot en met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (VO). In de eerste onderzoeksfase zal een leerprogressie voor de verschillende schoolstadia (onderbouw PO, bovenbouw PO, onderbouw VO en bovenbouw VO) worden ontwikkeld door middel van het in kaart brengen van biologische denkwijzen van zowel experts (top-down) en leerlingen (bottom-up). Vervolgens wordt deze leerprogressie in de lespraktijk van zowel PO als VO getest om effecten op de samenhang te onderzoeken.