Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zoek in de site...

Sebastiaan de Lavoir

Rol van docenteninterventies op macro-meso-micro redeneren bij leerlingen tijdens ontwerpprojecten in het scheikundeonderwijs.

Promotoren: Prof. dr. M. de Vries (TUDelft), en Prof. dr. E. Barendsen (RU), en dagelijks begeleider: Drs. M.J. den Otter (TUDelft)

Ondanks de plaats die ontwerpen heeft in de examenprogramma’s van HAVO en VWO, lijkt het uitvoeren van ontwerpopdrachten in het Nederlandse scheikundeonderwijs nog niet veel plaats te vinden. Ontwerpopdrachten lijken uitermate geschikt om het macro-meso-microdenken van leerlingen te introduceren. Eerst wordt in deelstudie 1 onderzocht met semigestructureerde interviews en een vragenlijst wat de overtuigingen zijn van scheikundedocenten voor het wel of niet aanbieden van een ontwerpproject in hun onderwijs. Er wordt onderzocht welke remmende en stimulerende factoren van invloed zijn op deze overtuigingen en er wordt gekeken naar het aantal en de aard van de ontwerpprojecten. De resultaten geven algemeen inzicht in de plaats die ontwerpen inneemt binnen het huidige scheikundeonderwijs en welke overtuigingen van docenten hieraan ten grondslag liggen. Deze resultaten worden vervolgens gebruikt om de leervraag van een PLG vorm te geven en binnen die PLG te onderzoeken welke mate van macro-meso-micro-denken bij leerlingen zichtbaar wordt tijdens het uitvoeren van een ontwerpproject. Hiervoor worden audio en video opnamen gemaakt van leerlinggesprekken tijdens het uitvoeren van het project. Voor deelstudie 3 wordt het beeldmateriaal van deze interventie opnieuw geanalyseerd met de focus op welke docentinterventies het waargenomen macro-meso-micro-denken oproepen. Tot slot worden de resultaten van deelstudie 2 en 3 gebruikt om aanpassingen aan het project te doen en docenten in een nieuwe PLG te instrueren. In de laatste deelstudie 4 wordt dan onderzocht in dezelfde opzet als deelstudie 2 welke mate van macro-meso-micro-denken zichtbaar wordt tijdens gesprekken en hoe de rol van de docent hierop van invloed is.