Zoek in de site...

SAI

ANBI gegevens

Naam: Stichting Assumptie Initiatief (SAI)
Fiscaal nummer: 805188423

Contactgegevens:
Stichting Assumptie Initatief
p/a Erasmusplein 1,
6525 HT Nijmegen
Secretariaat E 17.04d
Telefoon: 024-3615603
E-mail: secretariaat@ivoc.ru.nl
Website http://www.ru.nl/ivoc

Stichting Assumptie Initiatief (SAI)

Het Instituut voor Oosters Christendom (IVOC), is opgericht in 1991 als voortzetting van het Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies dat gedurende veertig jaar heeft gefunctioneerd o.l.v. de congregatie der Paters Assumptionisten. De SAI geeft financiële steun aan het IVOC.


- Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden

Het bestuur van de stichting:

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden,daarvan wordt één lid benoemd door het bestuur van de stichting "Stichting Instituut voor Oosters Christendom" en éen lid door de Congregatie der Assumptionisten. Bij de benoeming van het derde lid draagt het bestuur van de stichting er zorg voor dat er voldoende financiële deskundigheid binnen het bestuur aanwezig is met name aangaande het werven en beleggen van gelden.

Bestuursleden:

Voorzitter, Penningmeester en Secretaris

- Doelstelling

De stichting heeft ten doel de ondersteuning van de werkzaamheden van de "Stichting Instituut voor Oosters Christendom". Uitgangspunt hierbij is dat de door de stichting ter beschikking gestelde gelden optimaal zullen worden besteed door de ‘'Stichting voor Oosters Christendom" ten einde op deze wijze de instandhouding van een wetenschappelijk instituut voor de bestudering van het Oosters christendom zoveel mogelijk te verzekeren.

De stichting zal haar werkzaamheden niet verrichten dan in nauwe samenwerking met de "Stichting Instituut voor het Oosters Christendom"

De stichting tracht bovengenoemd doel te bereiken door:
- Het vormen van een fonds, het beheren, instandhouden en uitbreiden van het fonds, het ter beschikking stellen van de opbrengsten van het fonds aan de "Stichting Instituut voor het Oosters Christendom"op basis van een goedgekeurde begroting.
- het houden van toezicht op het financieel beheer van de "Stichting Instituut voor het Oosters Christendom".

De stichting verbindt aan het door haar verstrekken van gelden voorwaarden. Hieronder moet in elk geval worden verstaan de voorwaarde,dat een van de leden uit het bestuur van de "Stichting Instituut voor het Oosters Christendom",speciaal zal worden belast met het toezicht op het beheer en de besteding van de door de stichting aan de "Stichting Instituut voor het Oosters Christendom" ter beschikking gestelde gelden.

- Het beloningsbeleid

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

- Beleidsplan

Het beleidsplan (pdf, 74 kB) (pdf, 74 kB)

- Financiële verantwoording

Jaarrekening 2022 (pdf, 135 kB)

Jaarrekening 2021 (xlsx, 16 kB)

Jaarrekening 2020 (xlsx, 16 kB)

Jaarrekening 2019 (xlsx, 16 kB)

Jaarrekening 2018 (pdf, 199 kB)
Jaarrekening 2017 (pdf, 211 kB)
Jaarrekening 2016 (pdf, 297 kB) (pdf, 297 kB)
Jaarrekening 2015 (pdf, 457 kB)
Jaarrekening 2014 (pdf, 1.3 MB)
Jaarrekening 2013 (pdf, 271 kB) (pdf, 271 kB)