Zingevingsvragen onder executieve medewerkers van DJI

Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) werken bijna 16.000 medewerkers op ruim 30 locaties, verspreid over het land. Deze locaties zijn totale instituties waar gewelds- en machtsmiddelen mogen worden gebruikt namens de overheid.

Vanuit deze specifieke bevoegdheden worden medewerkers van DJI in hun werk- zaamheden geconfronteerd met heftige situaties waar potentieel zingevingsvragen uit voortkomen. Tegelijkertijd is sprake van stijgende (ervaren) werkdruk, wordt de populatie waar DJI voor zorgt complexer en neemt het aantal incidenten toe.

Specifiek bij executieve medewerkers (piw’er, sociotherapeuten, pedagogisch mede- werkers en groepsleiders) verwachten we dat deze vragen kunnen ontstaan omdat ze een agogische relatie met de justitiabelen hebben; een relatie die zich enerzijds kenmerkt door een duidelijke machtsrelatie, maar die anderzijds ook nabijheid kent. Dit spanningsveld leidt potentieel tot vragen over de bedoeling, de betekenis en de samenhang van de ervaringen die zij opdoen in hun werk, bijvoorbeeld waarom een heftige situatie hen overkomt en hoe men daarna verder moet.

DJI hecht veel belang aan het geestelijk welzijn van haar medewerkers. Daarom heeft DJI een uitgebreide zorgstructuur ingericht waar haar medewerkers gebruik van kunnen maken, van bedrijfsmaatschappelijk werk tot intensieve psychotraumazorg. Nog onduidelijk is in hoeverre specifieke zingevingsvragen van executieven bij DJI hierin geadresseerd worden.

De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd:

  • Welke zingevinsgvragen komen executieve medewerkers van DJI tegen in hun werk?

  • Waar, wanneer en met welke regelmaat komen zij deze vragen tegen?

  • In hoeverre/waar kunnen zij met deze vragen terecht in het huidige zorgaanbod van DJI?

  • Hoe wordt dit geëvalueerd door de verschillende betrokkenen?

Projectleider: Jorien Copier