Evaluatie Studentenpastoraat PKN

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland zijn zo’n 20 studentenpastores actief in diverse steden, onder studenten van hbo en wo instellingen.

Op dit moment nopen zowel de financiële situatie als de veranderingen in de wereld van studenten tot reorganisatie van het studentenpastoraat, maar zijn er te weinig gegevens voor handen om gerichte en inhoudelijk onderbouwde voorstellen daarvoor te doen.
Om afgewogen besluiten te kunnen nemen, is aan het KASKI gevraagd een onderzoek te verrichten. Het onderzoek moet daarvoor reorganisatievoorstellen formuleren die de noodzakelijke bezuiniging tot gevolg hebben en tegelijk de kwaliteit van het studentenpastoraat handhaven of verhogen met minder middelen.

De vraagstelling van het onderzoek betreft drie aandachtsvelden, namelijk de veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van godsdienst en kerk in de wereld van de studenten, de evaluatie van het huidige studentenpastoraat en de organisatie van het studentenpastoraat.

Dit leidt tot de volgende drieledige vraagstelling:

  1. Hoe is de belangstelling onder studenten voor godsdienst en kerk en tot welke godsdienstige participatie leidt dit?
  2. Welke activiteiten worden door het studentenpastoraat georganiseerd, op grond van welke taakopvatting gebeurt dit en hoe is de deelname aan en waardering van deze activiteiten?
  3. Welke scenario’s zijn mogelijk voor de organisatie van het studentenpastoraat en hoe moeten de scenario’s worden gewaardeerd?

De onderzoeksgegevens worden op verschillende wijze verzameld:

  • online onderzoek onder studentenpastores;
  • literatuurstudie en secundaire analyse, met name over belangstelling voor levensbeschouwing, religie en kerk;
  • focusgroepen met studenten in twee plaatsen en met twee groepen studenten te weten studenten die betrokken zijn bij het studentenpastoraat, en studenten van christelijke studentenverenigingen;
  • ex ante evaluatie naar verschillende scenario’s over de organisatie van het studentenpastoraat.

Projectleider:
drs. Gert de Jong

Looptijd project:
najaar 2006 tot zomer 2007

Rapport
Studentenpastoraat. Ex ante evaluatie van studentenpastoraat vanuit de Protestanstse Kerk in Nederland (rapportnr. 562)
door drs. Gert de Jong en drs. Joris Kregting, oktober 2007
Het rapport is niet openbaar