NIeuwe vormen van kerkzijn

Adviestraject voor samenwerkende parochies rondom Leeuwarden

Parochies rondom Leeuwarden die een samwerkingsverband zijn aangegaan zien zich geconfronteerd met de volgende problemen:

1.    afnemend kerkbezoek en afnemend aantal betrokken parochianen
2.    hoge exploitatiekosten kerkgebouwen
3.    afnemende animo voor vrijwilligerswerk en bestuurstaken
4.    beperkte formatie van pastorale beroepskrachten

Het samenwerkingsverband wil een beleidsplan opstellen met oog voor deze problemen en heeft het Kaski benaderd met de vraag om bouwstenen aan te reiken voor dit beleidsplan.

vraagstelling

1. Welke succesvolle vormen van ‘kerkelijke presentie in plattelandsgemeenten’ bestaan er? Welke ervaringen zijn er elders in de r.-k. kerk opgedaan door parochies in vergelijkbare situaties? Welke mogelijkheden zien deskundigen?

2. Welke functies hebben de parochies op dit moment voor hun gelovigen? Welke zijn belangrijk in de toekomst, wat moet behouden blijven? Welke behoeften hebben parochianen? Welke opdracht vinden zij dat de kerk in hun specifieke situatie heeft, zowel voor parochianen als niet-parochianen? Wat wordt verwacht van een r.-k. kerkelijke presentie in hun woonplaats?

De (gewenste) functie van de parochies voor hun gelovigen wordt geïnventariseerd door middel van groepsgesprekken.

looptijd
januari t/m juni 2008

projectleider
Sylvia Grevel

rapport 
Pelgrimerende parochies. Bouwstenen voor toekomstgericht beleid (rap.nr. 576), door drs. Sylvia Grevel en dr. Ton Bernts, augustus 2008. Het rapport is niet openbaar.

Begin december 2008 verscheen er in het Fries Dagblad een artikel over dit project.