Leger des Heils

Het leger des Heils organiseert jaarlijks een Trefdag. De opzet van de Trefdag is in verandering.

Geconstateerd wordt dat op dit moment tieners, jongeren, midden-dertigers en gezinnen te weinig worden aangetrokken met het huidige programma. Het vermoeden bestaat dat het huidige programma aanbod te veel op iedereen gericht is (voor alle deelnemers min of meer hetzelfde programma), terwijl een dag met een breed aanbod, waarin verschillende groepen voor hun passende onderdelen kunnen bezoeken beter zou zijn.
De bedoeling is dat de Trefdag van 2008 al een deel van die verandering laat zien. Daarbij vindt de Trefdag van 2008 ook op een andere dan de gebruikelijk locatie plaats.

Om de opzet zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en verwachtingen van de leden, heeft het Leger des Heils aan het Kaski, gevraagd een opzet voor een goed gedegen onderzoek uit te werken.

Het onderzoek moet enerzijds een evaluatie van de huidige Trefdag zijn, mede in relatie tot voorgaande trefdagen. Anderzijds moet het onderzoek beschrijven welke interesses leden van het Leger des Heils hebben ten aanzien van toerusting, ontmoeting, bezinning enz. Daarbij zou dit informatie moeten opleveren die behulpzaam is bij de opzet van de komende Trefdagen.

Op deze manier wil het Leger des Heils de inhoud en de organisatie van de Trefdag optimaliseren om daarmee een groter bereik te creëren.

Het onderzoek van het Kaski is tweeledig:
een bezoekersonderzoek onder de huidige deelnemers van de Trefdag 2008 en een onderzoek onder de leden van het Leger des Heils.

Voor het ledenonderzoek worden de leden vanuit het ledenbestand aangeschreven. Voor het bezoekersonderzoek worden bij de ingang van de Trefdag kaartjes uitgedeeld aan elke derde waarop mensen hun NAW-gegevens kunnen invullen. Na de Trefdag zullen ze vervolgens worden uitgenodigd voor de online vragenlijst.

projectleider
drs. Gert de Jong

rapport
Evaluatie Trefdag 2008 (rapport nr. 578) door drs. Gert de Jong, september 2008. Het rapport is niet openbaar.