Alumni-onderzoek PThU

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) wil haar alumni (= oud-studenten) graag betrekken bij de hedendaagse gang van zaken bij de universiteit. Maar wel op een wijze die in de behoefte voorziet van de alumni, bijvoorbeeld door het blad PThUnie, de emailnieuwsbrief Post-academisch nieuws en/of andere informatiemateriaal over haar activiteiten. Daarvoor is het van belang dat de PThU over de juiste adresgegevens beschikt.

Tevens wil de PThU informatie verzamelen over de afstemming van de opleidingen met de praktijk waarin de alumni werkzaam zijn met het oog op de optimale afstemming tussen opleiding en praktijk.

Aan het Kaski is gevraagd deze twee vragen (actualiseren alumnibestand en evaluatie opleidingen) in een onderzoek uit te voeren.

Voor het onderzoek zullen alle alumni van de PThU worden uitgenodigd, evenals de alumni van de kerkelijke opleidingen van het Theologisch Wetenschappelijk Instituut (ThWI) in Leiden, Utrecht, Amsterdam en Groningen*, plus de alumni van de Theologische Universiteit Kampen. In alle gevallen gaat het om alumni die vanaf 1990 zijn afgestudeerd.

In 2005 voerde het Kaski een alumnionderzoek uit onder studenten van de ThUKampen. Het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd ligt in het verlengde hiervan.

Het streven is dat de onderzoeksresultaten op de onderwijsconferentie van de PThU in januari 2010 beschikbaar zijn.

N.B.
Alumni vanaf 1990 die niet voor 23 november 2009 voor het onderzoek zijn benaderd, kunnen contact opnemen met het Kaski, om alsnog deel te nemen aan het onderzoek.

Voor alle deelnemers aan het onderzoek is een aardigheidje (incentive) beschikbaar als beloning.


Looptijd project: nov 2009 t/m maart 2010
Projectleider: drs. Gert de Jong

rapport
Alumni-monitor PThU meting 2009 (rap.nr. 601)
door Gert de Jong, april 2010 (rapport is niet openbaar).

* Of voluit: de kerkelijke opleidingen vanwege de Protestantse Kerk in Nederland bij de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen (tot 2004) en de Universiteit van Amsterdam (tot 2000), én de kerkelijke opleiding van het Evangelisch-Luthers Seminarium vanwege de Protestantse Kerk in Nederland bij de Universiteit van Amsterdam (tot 2000) en de Universiteit Utrecht (vanaf 2000-2007) Daarbij aangetekend dat voor 2004 (tot stand komen PKN) sprake was van de kerkelijke opleiding vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk respectievelijk vanwege de Evangelisch-Lutherse Kerk.