Kerkelijke presentie in Antwerpen

Vanuit het bisdom Antwerpen, i.c. Stichting De Loodsen, is een verzoek om dienstverlening gekomen aan Kaski en Luce, het onderwijs- en vormingscentrum van de Faculteit Katholieke Theologie. In België bestaat momenteel weinig traditie op het gebied van beleidsgericht kerkelijk onderzoek, noch van actuele vorming op het gebied van kerkopbouw. Daarom heeft men zich tot de twee Nederlandse organisaties gewend die in dit project samenwerken.

Het bisdom Antwerpen wil een integrale beleidsvisie ontwikkelen met het oog op een toekomstgerichte kerkelijke presentie in de kernstad Antwerpen. Nauw samenhangend hiermee is de problematiek van de kerkgebouwen. Deze gebouwen zijn - anders dan in Nederland - eigendom van de stad.

In samenspraak met de opdrachtgever is inmiddels een beleids- en onderzoeksagenda opgesteld voor de komende jaren. Kaski en Luce gaan de volgende ondersteuning bieden:

  1. Kaski vervaardigt een prognose van het aantal katholieken en hun participatie in de kernstad Antwerpen
  2. Luce begeleidt een pilot-project in Antwerpen-Noord waarin een kerkopbouwproject wordt gestart om de parochies aldaar te vitaliseren. De andere parochies kunnen dan met de kennis en ervaringen uit deze pilot aan de slag.
  3. Kaski vervaardigt een religieus-sociale kaart van de kernstad Antwerpen. Op verzoek van het stadsbestuur worden in het onderzoek niet alleen de parochies, maar ook andere religieuze organisaties meegenomen, met name moskeeën.

Op het programma staat voorts de ontwikkeling van enkele stedelijke projecten. Verder zullen Kaski en Luce aan expertise-overdracht doen. De onderzoeksprojecten worden eind 2009 afgerond; het pilotproject met Luce heeft een looptijd van 3 jaar.

Projectleider
dr. Ton Bernts
drs. Joris Kregting

rapport
Statistieken en prognoses R.-K. Groot-Antwerpen (rap.nr. 599)
door drs. Joris Kregting, maart 2010 pdf (pdf, 255 kB)


kathedraalantwerpen